Finanšu departaments

Kontaktinformācija un amatpersonas: 
 

Departamenta e-pasta adrese: fd@vzd.gov.lv
Fakss: 67038817

Direktore Ingrīda Plase67038602

Direktora vietnieks Sandra Liepiņa, 67038806

Algu uzskaites daļas vadītāja Antra Grigore, 67038625
Ekonomikas un budžeta daļas vadītāja Līga Feldmane, 67038512 
Prasību uzskaites daļas vadītāja 
Kristīna Paņkovska67038513
Saistību un mantisko vērtību uzskaites daļas vadītāja Dace Staune67038623
Galvenā grāmatvede Irēna Puķīte67220385

Departamenta funkcijas:

  • nodrošināt grāmatvedības uzskaites veikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • sagatavot Dienesta budžeta projektu un iesniegt to Tieslietu ministrijā normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
  • plānot Dienesta budžetu un nodrošināt tā izpildes kontroli;
  • veikt Dienesta darbības ekonomisko analīzi, sagatavot aprēķinus un sniegt priekšlikumus procesu efektivitātes uzlabošanai;
  • izstrādāt Dienesta maksas pakalpojumu cenrādi sadarbībā ar Pakalpojumu attīstības daļu un metodiski vadīt tā piemērošanu.

Saistītie resursi