Adrešu reģistra telpisko datu pārlūkošana

E-pakalpojums nodrošina iespēju portālā Kadastrs.lv jebkurā diennakts kartē apskatīt VZD rīcībā esošo informāciju par jebkuru zemes vienību vai būvi.

E-pakalpojums nodrošina iespēju VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv  jebkurai personai jebkurā diennakts laikā bez maksas pārlūkot informāciju par jebkuru adresācijas objektu tiešsaistē, ar iespēju informāciju izdrukāt informatīvas izdrukas veidā (bez paraksta).

Portālā Kadastrs.lv pēc adresācijas objekta esošās vai vēsturiskās adreses ir iespēja pārlūkot Adrešu reģistra:

 • teksta datus - adresācijas objekta kods, adrese un tai atbilstošais kadastra objekts, kā arī adresācijas objekta alternatīvais nosaukums (ja tāds ir);
 • telpiskos datus- ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas, ciemu un administratīvo teritoriju robežas, kopā ar šādiem VZD rīcībā esošiem telpiskiem datiem publiski pieejamā apjomā: 
  • Kadastra telpiskiem datiem (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
  • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu karti (apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir, arī prognozētās).

Minētajām kartēm fonā var pieslēgt ortofoto karti (fotogrāfiju no gaisa).

Pakalpojuma saņēmējs, pārlūkojot telpiskos datus, tiem var pievienot savu telpisko datni, kura attēlosies kā papildus kartes slānis.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
Saņemams tiešsaistē
Pakalpojuma maksa
Bez maksas

Šo e-pakalpojumu var saņemt jebkura fiziska un juridiska persona bez maksas portālā Kadastrs.lv:

 • teksta datus – uzklikšķinot uz saites “Valsts adrešu reģistrs”.
 • telpiskos datus:
  • sadaļā “Valsts adrešu reģistrs” atrastajam adresācijas objektam aktivizējot saiti “skatīt telpiskos datus” vai
  • atverot pieejamo karšu pārlūku sadaļā “Kartes -> Karšu  pārlūks”.
Pieejamais datu apjoms Bez līguma Ar līgumu
Publiskā daļa - bez autorizācijas vai autentifikācijas Autorizēts vai autentificēts lietotājs
Bezmaksas dati Maksas teksta dati Maksas kartes
Kadastra numurs/apzīmējums
Nosaukums/adrešu dati
Vai īpašums reģistrēts zemesgrāmatā  
Vērtību zonējumi, prognozētie zonējumi
Bāzes vērtības
Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves telpu grupas raksturojošo datu – platības, lietošanas mērķu, apgrūtinājumu*, labiekārtojumu, prognozētās kadastrālās vērtības utml. – pārlūkošana**      
Kadastra karte (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras)    
Kadastra karte pilnā apjomā    
Kadastra grupas      
Augstas detalizācijas topogrāfiskie dati M 1:500    
Fona materiāli - ortofoto karte  
Fona materiāli - topogrāfiskās kartes, vietvārdu informācija    
Īpašnieka meklēšana pēc īpašnieka datiem      

* Attēlo apgrūtinājumus, piemēram, piesārņojumu, ceļu servitūtus, kultūras pieminekļus, mikroliegumus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
 ** Ja kadastra objekts pieder fiziskai personai (kaut viens no kopīpašniekiem ir fiziska persona), tad pakalpojumu – pārlūkot kadastra teksta datus par kadastra objektu – var saņemt, autentificējoties vai autorizējoties portālā kadastrs.lv. Fiziskas personas vārds un uzvārds tiek publicēts tikai tajos gadījumos, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un šāda informācija ir publiski pieejama zemesgramata.lv. Citi dati par fizisku personu publicēti netiek.

Portālā publicētos datus aktualizē: 

 • Kadastra teksta dati – reizi diennaktī; 
 • Kadastra telpiskie dati – reizi 2-3 darba dienās; 
 • Adrešu reģistra teksta dati – reizi diennaktī;
 • Adrešu reģistra telpiskie dati – reizi diennaktī; 
 • Vērtību zonējumi – reizi četros gados, mainoties nekustamo īpašumu vērtību zonējumiem; 
 • Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās; 
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes, kā fons Valsts zemes dienesta telpiskajiem datiem (Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Topogrāfiskā karte M1:50000, Informācija par vietvārdiem no Vietvārdu datubāzes) – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.

Saistītie resursi