Par izpildmērījumu plāniem

Inženierbūvju īpašniekiem ir noteikts pienākums, pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, iesniegt VZD aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā un izpildmērījuma plānu, kurā ir iekļaujama papildus informācija, šajā mājaslapas sadaļā ir apkopota informācija, kas palīdzēs profesionāļiem izpildmērījuma plāna sagatavošanā atbilstoši prasībām un nodrošinās vienotu tā noformējumu, atbilstoši pievienotajiem plānu piemēriem.

Inženierbūves, kuras var reģistrēt no izpildmērījuma plāna.

Normatīvi, kas nosaka pienākumu iesniegt inženierbūves izpildmērījuma plānu VZD inženierbūves reģistrācijai vai aktualizācijai un tajā papildus iekļaujamo informāciju:

 1. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” - 48., 58., 165., 188., 195., 246., 263. punkti;
 2. Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi” - 109.,132. punkti;
 3. Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” – 146., 147., 148., 149., 159., 183. punkti.

Normatīvs, kurš nosaka Inženierbūves izpildmērījuma plāna izstrādāšanas kārtību:

Normatīvi, atbilstoši kuriem, inženierbūves izpildmērījuma plānā jāiekļauj papildus informācija reģistrācijas un aktualizācijas vajadzībām:

 1. Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 6.pielikums – satur informāciju par katram inženierbūves veidam reģistrējamajiem inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem);
 2. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" – satur informāciju par inženierbūves izpildmērījuma plānā norādāmo inženierbūves lietošanas veidu (4 zīmju kodu);
 3. Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” – nosaka prasības stāvu plāna vai telpu grupas plāna sagatavošanai gadījumos, ja inženierbūvē ir izbūvētas telpas.

Izpildmērījuma plāna vektordatne ir jāiesniedz elektroniskā formā un tai ir jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

Normatīvi, kuri nosaka inženierbūves izpildmērījuma plāna iesniegšanas formu:

 1. Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 159., 160. punkts nosaka, ka kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai iesniegtos un citus kadastra objekta formēšanas dokumentus glabā kadastra lietā, kas ir nekustamā īpašuma lietas sastāvdaļa. Nekustamā īpašuma lietu par konkrētu nekustamo īpašumu veido papīra vai elektroniskā formā sagatavoto un saskaņā ar Arhīvu likumu elektroniskā formā pārvērsto dokumentu kopums.
 2. Dokumentu juridiskā spēka likums – 4. pants nosaka obligātos rekvizītus.
 3. Elektronisko dokumentu likums – 3. pants nosaka prasību pēc elektroniskā paraksta.

Lai inženierbūves izpildmērījuma plānā papildus ievietojamā informācija būtu vienādi noformēta un uztverama, VZD ir izveidojis paraugu aizpildāmajai tabulai, ar ko papildināt izpildmērījuma plānus. Tabulas attēla piemērus skat. zemāk.

Tabula 1m.jpgSpiediet uz attēla, lai to palielinātu

Tabula 2m.jpg
Spiediet uz attēla, lai to palielinātu

Katrai inženierbūves daļai (atbilstoši klasifikācijai) ir jānorāda savi apjoma rādītāji, saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada10. janvāra noteikumu Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 6.pielikumu. Piemēram, ceļš (viena inženierbūve) var sastāvēt no vairākām daļām (daļa ar grants segumu, daļa ar asfaltbetona segumu) un informācijas tabulā ir jānorāda katras daļas atbilstošie apjoma rādītāji. Attiecībā uz tabulā norādāmo ielas, ceļa vai laukuma atšķirīgo platumu vai garumu dažādos tā posmos – tas ir inženierbūvi aprakstošs atribūts, kuru liek tādu, lai tas raksturotu inženierbūves lielāko daļu.

Ņemot vērā, ka VZD no iesniegtā izpildmērījuma plāna ir jāsagatavo konkrētās inženierbūves plāns un šī inženierbūve ir jāattēlo kadastra kartē, mērniekam izpildmērījuma plānā ir jāattēlo ne tikai situācija apvidū, bet ņemot vērā būvprojekta dokumentāciju, jāattēlo konkrētais kadastra objekta tā, lai tam būtu skaidri nosakāma kontūra, kuru var izmērīt. Pašu ielas ārējo kontūru veido kā noslēgtu daudzstūri (shape), bet plānā attēlo arī atšķirīgo ielas segumu kontūras, kā arī tādas kontūras, kuras ir jāizrēķina ārā no inženierbūves laukuma - atdalošās joslas ar veģetāciju u.tml.

Pareiza izpildmērījuma plāna fragmenta attēls

Tabula 3m.jpgSpiediet uz attēla, lai to palielinātu

Nepareiza izpildmērījuma plāna fragmenta attēls, no kura nav iespējams iegūt reģistrācijai nepieciešamo ceļa kontūru.

Tabula 4m.jpgSpiediet uz attēla, lai to palielinātu

Inženierbūves kontūru ar to aprakstošajiem atribūtiem nepieciešams iekopēt atsevišķā modelī izpildmērījuma plāna sastāvā (tā kā tas ir pievienotajos izpildmērījuma plānu paraugos). Skat. attēlus ar piemēru zemāk.

Tabula 5m.jpgSpiediet uz attēla, lai to palielinātu

 • Noformēšana un saturs
 • Izlpildmērījuma plāna attēlošana

Saistītie resursi