2013. gada 19. martā Ministru kabinetā (MK) apstiprināja noteikumu projektu "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu", kas nosaka republikas administratīvo teritoriju robežas. 

VZD administratīvo teritoriju robežu aprakstus sagatavoja atbilstoši MK apstiprinātajai administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtībai.

Robežas aprakstā ir iekļauta informācija par zemes vienībām, pa kuru robežām tiek noteikta administratīvās teritorijas robeža, robežas aprakstā norādot zemes vienību kadastra apzīmējumus. Ar robežu aprakstiem var iepazīties Noteikumos par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu.