Latvijas Republikas administratīvo teritoriju karte uz 2021. gada 1.jūlija

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam 2021. gada 1. jūlijā stājas spēkā administratīvi teritoriālā reforma. Līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā tiek izveidotas 43 jaunas pašvaldības. Attiecīgi tiek mainītas arī jauno administratīvo teritoriju robežas.

Administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 386 “Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi”.

Administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma robežas ir publicētas Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā.

Administratīvo teritoriju robežas uz 2021. gada 1. jūliju ir noteiktas ģeotelpiski atbilstoši likumā noteiktajām administratīvajām teritorijām, par pamatu ņemot administratīvo teritoriju robežu aprakstus, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumiem Nr. 154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu" un aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus.

Administratīvo teritoriju robežas uz 2021. gada 1. jūlju ir pieejamas Latvijas Atvērto datu portālā.

Aktuālās administratīvo teritoriju un novada teritoriālā iedalījuma vienību robežas tiek uzturētas Valsts adrešu reģistrā un ir pieejamas datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv.