Saskaņā ar normatīvo regulējumu Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma plāna pamata var reģistrēt tikai ekspluatācijā pieņemtas  inženierbūvēm un pirmās grupas ēkas, proti, būves, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā nav noteikta prasība pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā veikt būves kadastrālo uzmērīšanu.

Būves, kuras var reģistrēt uz izpildmērījuma plāna pamata, jo būvniecību regulējošie normatīvie akti pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā nenosaka prasību veikt būves kadastrālo uzmērīšanu.

Var reģistrēt uz izpildmērījuma datu pamata

Normatīvais akts, kas regulē konkrēto būvju būvniecības procesu 1 grupas ēka Inženierbūve
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”  X X
Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" X X
Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi   X
Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi  X 1 grupas inženierbūves
Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi ēkas līdz
25 m2
 
Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi   X
Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi  X X
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība   X