Elektroniskai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai pievienoto dokumentu elektronisko kopiju apliecinājuma uzraksta datums nevar būt ātrāks par kāda no apliecināto dokumentu datumiem. Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 14. punktā ir noteikts, ka rekvizītā "dokumenta datums" norāda dokumenta parakstīšanas datumu (protokolā – attiecīgās protokolētās sēdes, sapulces vai apspriedes norises datumu un aktā – attiecīgās aktā norādītās darbības datumu vai šīs darbības pēdējās dienas datumu). Ja dokumentam ir vairāki autori, dokumenta datums ir pēdējā paraksta datums.  

Par plāna vai akta autoru uzskatāms mērnieks, jo tikai zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai (mērniekam) ir noteiktas tiesības veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. Tātad, plāna  datums ir mērnieka paraksta datums.   

Komersanta, ar kuru mērnieks atrodas darba tiesiskajā attiecībās, pārstāvis var parakstīt plānu kopā ar mērnieku, apliecinot, ka plāns ir sagatavots mērniekam deleģēta komersanta darba uzdevuma ietvaros. Mērnieka norādītais datums plāna grafiskajā daļā var atšķirties no komersanta pārstāvja paraksta datuma.  

Ierosinātājs paraksta plānu, apliecinot, ka ir iepazīstināts ar veikto darbu un tā rezultātiem, tajā skaitā - plānā attēlotajām robežām.  

Elektroniskās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ievietotā dokumenta datnes nosaukumā norāda dokumenta pēdējo datumu, kas norādīts konkrētajā dokumentā. Plāniem tas ir mērnieka paraksta datums.

Elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ievietotā dokumenta elektroniskās kopijas apliecinājuma uzraksta datums nevar būt ātrāks par apliecinātā dokumentā datumu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1019 nosaka, ka zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu titullapās paredzēta vieta ierosinātāja parakstam, kurā ar parakstu apliecina, ka ierosinātājs ir informēts par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām un rezultātiem. Tā kā saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. pantu, ja pilnvarotā persona nav ierosinātājs, tad visos gadījumos, kad titullapā parakstīties tiek pilnvarota kāda cita persona, jānorāda, ka persona ir ierosinātāja pilnvarota vai ka tas izriet saskaņā ar juridiskas personas statūtos noteikto.

Līdz ar to, visos gadījumos titullapā papildus vārdam un uzvārdam jānorāda, ka minētā persona ir konkrēta ierosinātāja pilnvarotā persona.