Kas ir ierobežotas pieejas informācija

Ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm (Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa).

Informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, noteikta Informācijas atklātības likuma 5. panta otrajā daļā, ārējos normatīvajos aktos un to var noteikt arī iestādes vadītājs.

Dienestā ar 2017. gada 19. decembra rīkojumu Nr. 1-03/60 “Par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu Valsts zemes dienestā” ierobežotas pieejamības statuss noteikts šādai informācijai.

I. Ierobežotas pieejamības informācijai, kurai statuss noteikts ar likumu

Nr.p.k Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. Sarakste ar informācijas pieprasītājiem - fiziskām un juridiskām personām un ziņas par šīm personām Informācijas atklātības likuma 11. panta sestā daļa
 2. Informācija, kas atklāj iesnieguma iesniedzēja identitāti un iesniegumā norādītie fakti, ja iesniedzējs norādījis iesniegumā, ka nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti tiktu izpausti Iesniegumu likuma 9. pants
 3. Valsts zemes dienesta iepirkumu kandidātu un pretendentu iesniegtā informācija (piedāvājumi), kas satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju Publisko iepirkumu likuma 14. panta otrā daļa,
Komerclikuma 19. pants,
Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3. punkts
 4. Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu esība, skaits, saturs Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa 
 5. Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu vērtēšanas process Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa, 40. panta ceturtā daļa
 6. Valsts zemes dienesta grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iekļauti iestādes pārskatos Likuma “Par grāmatvedību” 4. pants
 7. Datu sniedzēja iesniegtie dati iekļaušanai Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā un tajā uzkrātie dati (izņemot datus par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām), par kuriem datu sniedzējs ir informējis, ka tie ir ierobežotas pieejamības informācija. Informācijas sistēmas datus, kuri saskaņā ar Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumā noteikto ir vispārpieejama informācija, izsniedz kā vispārpieejamu informāciju arī tad, ja datu sniedzējs norādījis uz tās ierobežotas pieejamības statusu Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 10. panta piektā daļa
 8. Komersanta nodotā informācija Valsts zemes dienestam, ja norādīts, ka informācija ir komercnoslēpums un tam norādīts tiesiskais pamatojumsKomersanta nodotā informācija Valsts zemes dienestam, ja norādīts, ka informācija ir komercnoslēpums un tam norādīts tiesiskais pamatojums Komerclikuma 19. pants,
Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3. punkts
 9. Personas datu apstrādes atbilstības novērtējums, ziņojums par trūkumu novēršanu un novērtējuma kopsavilkums Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumu Nr. 216 “Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu” 18. punkts

II. Informācija iestādes iekšējai lietošanai

Nr.p.k Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. Dienesta sagatavoto dokumentu projekti (vēstuļu, protokolu, atzinumu, slēdzienu, skaidrojumu, viedokļu, lēmumu, normatīvo aktu u.c. projekti) un darba materiāli to izstrādei (līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums (parakstīts dokuments) vai dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības informācija, nosūtīts adresātam vai publicēts) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts
 2. No citām institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA”, un sarakste par šo informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 3., 4., 5. punkts un trešā daļa
 3. Tiesvedības dokumenti,  kas satur ierobežotas pieejamības informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrā daļa, 8. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likums
 4. Dokumenti (ekspertu un speciālistu atzinumi, privātpersonu vai iestāžu veikto pētījumu rezultāti, citi dokumenti), kurus pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma sagatavojušas pieaicinātas personas vai cita iestāde un kuri izstrādāti lēmumu pieņemšanai, citu dokumentu sagatavošanai vai iestādes funkciju veikšanai (līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicētlīdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicēts) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta otrā daļa
 5. Dienests saņem, pamatojoties uz līgumiem un licencēm (datu izplatīšanas, datu apmaiņas, publiskā pakalpojuma līgumi u.c.), ja atbilstoši līgumam vai licencei saņemtā informācija izmantojama Valsts zemes dienesta datu izmantošanas kontrolei Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 5. punkts
 6. Dienesta nodarbināto savstarpējā sarakste, tajā skaitā sarakste ar elektroniskā pasta starpniecību, kas nepieciešama, sagatavojoties lietu kārtošanai Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts
 7. Denesta nodarbinātā dienesta ziņojums, paskaidrojums, atskaite, viedoklis un dokumenti, kas paredzēti un noteikti iestādes iekšējai lietošanai (līdz lietas izskatīšanas pabeigšanai) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts 
 8. Audita un revīzijas ziņojumu, ieteikumu ieviešanas projekti Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta otrā daļa
 9. Dienesta informatīvā tālruņa audioieraksti Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2. un 4. punkts
10. Dokumentu pārvaldības sistēma Doclogix Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Fizisko personu datu aizsardzības likums
11. Resursu vadības sistēma Horizon Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Fizisko personu datu aizsardzības likums
12. Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēma (PAIS) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Fizisko personu datu aizsardzības likums
13. Dienesta iekšējās komunikācijas sistēma (IKS) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Fizisko personu datu aizsardzības likums
14. Dienesta informācijas sistēmu dokumenti un dati – programmatūras un datu bāzu projektējuma apraksti; administratoru rokasgrāmata; instalācijas instrukcija; programmu licenču instalācijas kodi un datnes; programmatūru instalācijas pakotnes; programmatūras pirmkodi; konfigurācijas pārvaldības plāns; programmatūras konfigurācijas vienuma apraksts; informācijas sistēmu konfigurācijas parametri; informācijas sistēmu auditācijas pieraksti; informācijas sistēmu lietotāju piekļuves rekvizīti; informācijas sistēmu drošības dokumentācija; informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pārvaldības dokumentācija (shēmas, apraksti) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts

III. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi

Nr.p.k Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. Nodarbināto personas kontu kartiņas Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants
 2. Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu dokumenti, darba nespējas lapas Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Darba likuma 38. un 93. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants, 11. pants
 3. Tiesvedības dokumenti,  kas satur ierobežotas pieejamības informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Darba likuma 38. un 93. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants
 4. Nodarbināto personas lietas, t.sk. atbrīvoto nodarbināto personas lietas Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants
 5. Darba līgumos, uzņēmumu līgumos iekļautie fizisko personu dati Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants
 6. Pētījumu ietvaros veiktie apsekojumi, aptaujas anketas, kuros respondenti ir fiziskas personas un ir identificējami Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants, 11. pants
 7. Darba drošības instruktāžu reģistrācijas žurnāli, nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi un izmeklēšanas materiāli Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants
 8. Dienesta rīcībā esošajos dokumentos un informācijas sistēmās esošie fiziskās personas dati Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants
 9. Telpu grupas plāns, stāva plāns un inženierbūves plāns, kā arī citi dati un dokumenti, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts
0. Nodarbināto disciplinārlietas Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants
11. Videonovērošanas sistēmās iegūtie materiāli Fizisko personu datu aizsardzības likums 6. pants

IV. Informācija, kas attiecas uz nodarbināto atestācijas, konkursu un citu līdzīga rakstura novērtējumu procesu

Nr.p.k Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. Pieteikuma dokumenti izsludinātajiem nodarbināto amatu konkursiem, amatu konkursu dokumentācija, amatu pretendentu novērtēšanas dokumenti un amatu konkursu protokoli Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. un 5. punkts un 8. pants,
Darba likuma 38. pants,
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants
 2. NInformācija par nodarbināto darbības novērtēšanu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5. punkts

V. Informācija dienesta vajadzībām

Nr.p.k Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. No citām institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „DIENESTA VAJADZĪBĀM”, un sarakste par šo informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 6. punkts, 8.1 panta pirmā daļa
 2. No ārvalstu institūcijām, starptautiskām organizācijām vai to institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „RESTRICTED” vai „EU RESTRICTED”, un sarakste par šo informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 6. punkts, 8.1 panta pirmā daļa

Saistītie resursi