Ministru kabineta 2011. gada 27. decdembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 1019) 2014. gada 4. februārī izdarīti grozījumi, kas spēkā stājas 2014. gada 27. februārī. Līdz ar spēkā stāšanās dienu Noteikumi Nr. 1019 vairs nesatur 22. pielikumu, bet atbilstoši 269. punktam dokumentu un datņu nosaukumu paraugs tiek publicēts VZD tīmekļa vietnē.

Noteikumu Nr. 1019 269. punktā noteikts, ka šo noteikumu 261.4. apakšpunktā, 262. un 263. punktā, kā arī 264.2. un 264.3. apakšpunktā minēto dokumentu un datņu nosaukumu veiso atbilstoši paraugam, kas publicēts VZD tīmekļa vietnē. Dokumentiem un datnēm, kas nav norādītas minētajā tīmekļa vietnē, nosaukumus veido, norādot kadastra apzīmējumu (bez atstarpēm, starpsvītrām u.tml.), lielo burtu "Z", saīsinātu dokumenta veida pierakstu un dokumenta datumu (formātā "ggggmmdd" bez punktiem, atstarpēm, starpsvītrām u.tml.).