2008. gada 20. decembrī stājās spēkā Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1030 „Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība”. Tie paredz kārtību, kādā bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai nodoto zemi.

Noderīga informācija

Skaidrojošs raksts, intervija LVportālā (9.05.2013.) Atgūta zeme nav lieta, par ko tikai priecāties, īpašums uzliek daudz pienākumu un slogu 

  • 2007. gadā realizējamā īpašuma tiesību atjaunošanas procesa apraksts
  • Mantinieku tiesības par samaksu īpašumā iegūt zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

2007. gadā realizējamā īpašuma tiesību atjaunošanas procesa apraksts

Ja bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki (turpmāk – pretendenti) vēlējās atjaunot zemes īpašuma tiesības, viņiem līdz 2007. gada 28. decembrim likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” ietvaros, bija jāiesniedz pieteikums Centrālajai zemes komisijai (CZK), bet dokumentus, kas pierāda īpašuma un mantošanas tiesības bija jāiesniedz līdz 2008. gada 1. septembrim. Pēc tam CZK lēma par pretendentu pieprasījumu izskatīšanas prioritāro grupu.

Pretendentiem saraksti par zemes reformas pabeigšanai nodoto zemi tiek izsūtīti atbilstoši prioritārajām grupām.

Pēc augstākas prioritātes pieprasījumu apmierināšanas saraksti par zemes reformas pabeigšanai nodoto zemi tiek aktualizēti un izsūtīti nākamās prioritāšu grupas pretendentiem. Pretendentam pēc saraksta par zemes reformas pabeigšanai nodoto zemi saņemšanas iesniegums par izvēlēto zemi jāsniedz mēneša laikā. Ja mēneša laikā iesniegums par zemes vienību izvēli netiek sniegts, tiesības uz īpašumtiesību atjaunošanu tiek zaudētas.

Gadījumā, ja uz vienu zemes vienību ir pieteikušies vairāki vienas prioritāšu grupas pretendenti, tad priekšroka ir pretendentam:

  •  kura izvēlētā zemes vienība vai tās daļa ietilpa mantojamās zemes vēsturiskajās robežās pēc stāvokļa uz 1940. gadu;
  •  kurš izvēlējies mantojamajai līdzvērtīgu zemi, ja īpašumtiesību atjaunošana uz mantojamo zemi nav iespējama likumā noteikto ierobežojumu dēļ;
  •  kura izvēlētā zemes vienība atrodas pašvaldībā, kuras budžetā tiek ieskaitītas pretendenta iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas;
  •  kurš izvēlējies zemi tajā pašvaldībā, kurā viņiem jau pieder kāds zemes īpašums.

Ja vienu zemes vienību ir izvēlējušies vairāki pretendenti ar vienādām priekšrocībām, tiek organizētas izlozes.

Pretendentiem, kuri zemi izvēlas citā pagasta teritorijā (nevis tajā, kurā līdz 1940. gada 21. jūlijam atradās vēsturiskais īpašums), jāņem vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1030 „Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība” 16. punkta nosacījumi par līdzvērtīgas zemes platības aprēķināšanas principiem.

Mantinieku tiesības par samaksu īpašumā iegūt zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem no 2013. gada 1. jūlija ir tiesības par samaksu iegūt īpašumā zemi, kas atrodas jebkurā dabas liegumā (neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav iedalīts funkcionālajās zonās) un jebkurā dabas lieguma, nacionālā parka, biosfēras rezervāta, dabas parka, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidus funkcionālajā zonā.

Minētais regulējums piemērojams tikai gadījumos, kad zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes platība ir lielāka par atjaunojamo un pārsniedz zemes kadastrālās uzmērīšanas regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo platību atšķirību (likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 34. panta piektā daļa).

Līdz 2013. gada 1. jūlijam likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" noteica ierobežojumus zemes iegūšanai īpašumā par samaksu minētajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai to funkcionālajās zonās.

Dienests informē, ka ar iesniegumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi un zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu var vērsties jebkurā Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā (reģionālajā nodaļā) vai klientu apkalpošanas centrā.