Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, noteiktos gadījumos iedzīvotājiem nav jāiesniedz Zemesgrāmatā dokumenti papīra formā, lai pieprasītu Kadastra datu aktualizāciju Zemesgrāmatā.

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (Zemesgrāmata) informāciju tagad saņem no Kadastra.

Kadastra izziņa aizstāta ar kadastra informāciju

Dokumentu apritē vairs neizmanto kadastra izziņu. Tagad visos gadījumos, kuros iepriekš lietoja kadastra izziņu, tā ir aizstāta ar kadastra informāciju (vairāk šeit).

Zemesgrāmatā Kadastra informācija papīra dokumenta formā nav jāiesniedz.

Informācija par pakalpojumu Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederību un sastāvu)!

Citi dokumenti, kas papīra formā Zemesgrāmatā vairs nav jāiesniedz

Informācijas apmaiņā starp Kadastru un Zemesgrāmatu papīra formā tagad neizmanto šos dokumentus:

 • būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, 
 • zemes vienības robežu plāns,
 • zemes vienības apgrūtinājumu plāns.

Īpašnieka rīcībā un glabāšanā tie ir papīra formā!

Zemesgrāmata saņem informāciju, ja veikta datu precizēšana Kadastrā

Bez papīra dokumentu starpniecības Zemesgrāmata no Kadastra iegūst precizētos datus, ja Kadastrā veiktas šādas izmaiņas:

 • kadastra numuru un apzīmējumu maiņa;
 • nekustamā īpašuma objekta adreses reģistrācija vai maiņa; 
 •  dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošā kopīpašuma domājamo daļu precizēšana, pamatojoties uz privatizāciju veicošās institūcijas iesniegto informāciju.

Zemesgrāmata saņem informāciju, ja veikta datu aktualizācija Kadastrā

Vienkāršotās procedūras jeb vienas pieturas aģentūras princips ir spēkā, ja klients (vai klienta uzdevumā mērnieks) Valsts zemes dienestā vēršas kādā no šiem gadījumiem

 1. Zemes vienības sadalīšana vairākās zemes vienībās viena nekustamā īpašuma sastāvā;
 2. Viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu vairāku zemes vienību apvienošana vienā;
 3. Būves dzēšana, pamatojoties uz pašvaldības izsniegtu informāciju par būves neesamību;
 4. Dzīvokļa īpašuma kopējās platības precizēšana, ja izmaiņas neietekmē kopīpašuma domājamās daļas apmēru;
 5. Zemes vienības platības precizēšana, ja nemainās zemes vienības robežas.

Procedūra nosaka, ka pirmajos trīs gadījumos (1.,2.,3.) klients raksta iesniegumu Dienestam, kuru vienlaikus adresē arī Zemesgrāmatai. Savukārt pārējos gadījumos (4.,5.) iesniegums jāadresē tikai Dienestam.

1., 2. un 5. gadījumā klients pakalpojumu saņem pie mērnieka. 

Informācija mērniekiem par pakalpojumu Datu saņemšana, reģistrācija un aktualizācija 

3. gadījumā klients pakalpojumu pieprasa Valsts zemes dienestā.

Informācija par pakalpojumiem Ēkas dzēšana un Inženierbūves dzēšana.

Papildus informācija

Prezentācijas no 2014. gada 17. decembra semināra par Vienas pieturas aģenūras principa ieviešanu NĪ reģistrācijas procesā:

Semināra videoieraksts (2 h 20 min)