Lai iesniegtu VZD dokumentus pakalpojuma pieprasīšanai, iesniegums jānoformē kā elektronisks dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Iesniegumam jāpievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamo elektronisko dokumentu oriģināli vai papīra dokumentu elektroniski apliecināti atvasinājumi.

Lai noskaidrotu kādi dokumenti nepieciešami pakalpojuma pasūtīšanai, aicinām sazināties ar VZD klientu apkalpošanas centriem.

Papīra dokumenta elektroniska atvasinājuma un elektroniska apliecinājuma uzraksta datnes sagatavošana:

  1. katrs pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamais papīra dokuments jānofotogrāfē vai jāskenē atsevišķā datnē;
  2. jāizveido apliecinājuma uzraksta datne (*.txt formāts), kas apliecina dokumenta kopijas atbilstību dokumenta oriģinālam vai dokumenta atvasinājumam:
  •  fiziskā persona apliecinājuma uzrakstā norāda atbilstošos vārdus :“KOPIJA PAREIZA”, “NORAKSTS PAREIZS”, “IZRAKSTS PAREIZS”, kā arī savu vārdu, uzvārdu un personas kodu; 
attēls
  •  organizācija (tajā skaitā notāri, tiesu izpildītāji, mērnieki, arhitekti, maksātnespējas administratori u.c.)  apliecinājuma uzrakstā norāda atbilstošos vārdus “KOPIJA PAREIZA”, “NORAKSTS PAREIZS”, “IZRAKSTS PAREIZS”,  amatpersonas, kas apliecina dokumenta atvasinājuma vārdu un uzvārdu amatu un pilnu organizācijas nosaukumu (ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt personu, piem. sertifikāta numuru).
attēls

Papīra dokumenta elektroniska atvasinājuma apliecināšana:

  1. jāautentificējas portālā eparaksts.lv izmantojot portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļus;
  2. vienlaicīgi, ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu, jāparaksta katrs pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamais dokuments un apliecinājuma uzraksts;
  3. jāsasaglabā apliecināto elektronisko dokumenta atvasinājumu datorā vai viedīrīcē.