Gādājot par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās vai taisot notariālos aktus, zvērinātam notāram ir tiesības pieprasīt un saņemt VZD pakalpojumus

Zvērināts notārs tiesīgs pieprasīt:

 1. pakalpojumus VZD rīcībā esošās informācijas saņemšanai – piemēram, informāciju no Kadastra, informāciju no arhīva, t.sk. telpu grupas vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kadastra datu atlases par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem, kā arī citus informācijas izsniegšanas pakalpojumus;
 2. kadastra datu reģistrācijas un aktualizācijas pakalpojumus – piemēram, ierosināt kadastrālo uzmērīšanu ēkai, telpu grupai (dzīvoklim), inženierbūvei, kā arī citus datu reģistrācijas vai aktualizācijas pakalpojumus;
 3. saņemt pārstāvamās personas veiktā pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju un dokumentus.

Maksa par pakalpojumu un citi pakalpojuma izpildes nosacījumi publicēti pakalpojuma aprakstos.

Ja zvērināts notārs pakalpojumus pieprasa vai saņem citiem mērķiem (kas nav saistīti ar notariālā akta taisīšanu vai gādāšana par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās), tos pieprasīšanas un saņemšanas kārtība noteikta pieprasāmā pakalpojuma aprakstā.

Lai pieprasītu pakalpojumu vai saņemtu pakalpojumu, zvērinātam notāram jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts:

 1. pārstāvamās personas vārds, uzvārds, personas kods;
 2. mērķis pakalpojuma saņemšanai (notariālā akta taisīšana vai gādāšana par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās) vai iekļauta atsauce uz atbilstošo Notariāta likuma normu (65.panta 1. vai 5.3punkts);
 3. informācija, kas ļauj identificēt kadastra objektu – piemēram, nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašuma kadastra numuru, kadastra apzīmējums zemei, zemes vienības daļai, būvei vai telpu grupai, adresi vai nosaukums;
 4. informācija, kas iekļaujama iesniegumā saskaņā ar pieprasāmā pakalpojuma aprakstu.

Iesniegumu var noformēt brīvā formā vai aizpildīt Dienesta sagatavotu veidlapu (skat. sadaļā "Veidlapas").

Iesniegumam pievienojami pieprasāmā pakalpojuma aprakstā noteiktie dokumenti, izņemot pārstāvamās personas pilnvaru (nav nepieciešams pievienot iesniegumam).

Zvērinātam notāram, lai taisītu notariālos aktus vai lai gādātu par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās, bez pārstāvamās personas pilnvarojuma ir tiesības saņemt VZD informāciju un arhīva dokumentus, tai skaitā Kadastra informācijas sistēmas aktuālos datus. No 2022. gada 1. janvāra zvērinātiem notāriem atbilstoši Notariāta likumam ir tiesības bez maksas saņemt amata darbību izpildei nepieciešamo informāciju.

Līdz ar to, no 2022. gada 1. janvāra VZD nepiemēro maksu  par:

 1. Kadastra informācijas sistēmas aktuālajiem teksta datiem:
  1. kurus zvērināti notāri var saņemt Latvijas Zvērinātu notāru padomes (turpmāk - Padomes) lietojumprogrammā (atbilstoši 2013. gada 19. aprīļa līgumam, kas noslēgts starp VZD un Padomi). Datus VZD nodod, izmantojot tīmekļa pakalpi “Kadastra informācijas standartizētie bloki”;
  2. par kadastra subjektu, kurus zvērināti notāri var pārlūkot portālā Kadastrs.lv (atbilstoši 2016. gada 14. jūlija līgumam, kas noslēgts starp VZD un Padomi);
  3. pēc individuāla zvērināta notāra pieprasījuma, kad VZD tos izsniegs dokumenta veidā.
 2. portālā Kadastrs.lv tiešsaistē pieejamajiem digitalizētajiem arhīva materiāliem (ja Padome VZD lūgs nodrošināt atbilstošas tiesības zvērinātam notāram).

No 2022. gada 1. janvāra kā maksas pakalpojumi zvērinātam notāram tiek sniegti:

 • pakalpojumi par datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā;
 • pakalpojumi informācijas izsniegšanai no Kadastra informācijas sistēmas vēsturiskajiem datiem;
 • pakalpojumi manuāli sagatavojamu arhīva materiālu izsniegšanai.

Esošais normatīvais regulējums nenosaka, kādā termiņā personai ir pienākums reģistrēt zemesgrāmatā visus Kadastra informācijas sistēmā viena nekustamā īpašuma sastāvā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus (zemes vienības, būves), līdz ar ko praksē veidojas situācijas, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvā bez zemesgrāmatā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem, ir reģistrēti arī zemesgrāmatā neierakstīti, īpašuma sastāvā ietilpstoši nekustamā īpašuma objekti. Ņemot vērā minēto, ir ļoti būtiski, ka procesā, kas saistās ar nekustamā īpašuma darījuma nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiek izmantoti un pārlūkoti Kadastra informācijas sistēmas dati, nodrošinot, ka darījums ar nekustamo īpašumu tiek veikts tikai tad, kad īpašuma sastāvs Valsts vienotājā datorizētajā zemesgrāmatā  un Kadastra informācijas sistēmā sakrīt, tai skaitā, Kadastra informācijas sistēmā nekustamā īpašuma, ar kuru tiek veikt darījums, sastāvā nav nekustamā īpašuma objekti (zemes vienības, būves), kas nav ierakstīti zemesgrāmatā.

Tā kā VZD bieži konstatē gadījumus, kad nekustamā īpašuma īpašnieks, realizējot nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu, pirms tam nav vērsies VZD un nav ierosinājis jauna nekustamā īpašuma veidošanu tiem nekustamā īpašuma sastāvā esošiem objektiem, kas zemesgrāmatā nav/netiks ierakstīti un ar kuriem darījums netiks veikts, tad VZD aicina zvērinātus notārus, kā pirmo iesaistīto personu nostiprinājuma lūguma apritē, izmantot iespēju bez maksas pārlūkot Kadastra informācijas sistēmas datus, lai pārliecinātos, ka darījums tiek veikts tikai ar tādu nekustamo īpašumu, kuram visi sastāvā esošie nekustamā īpašuma objekti ir reģistrēti zemesgrāmatā.

Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka Kadastra informācijas sistēmā nekustamā īpašuma sastāvā ir arī zemesgrāmatā neierakstīti nekustamā īpašuma objekti, VZD aicina zvērinātus notārus vērst nostiprinājuma lūdzēja uzmanību uz to, ka pirms veikt darījumu ar nekustamo īpašumu, nostiprinājuma lūdzējam jāvēršas VZD un jāierosina jauna nekustamā īpašuma veidošana tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas zemesgrāmatā nav/netiks ierakstīti un ar kuriem darījums netiks veikts.