Gādājot par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās vai taisot notariālos aktus, zvērinātam notāram ir tiesības pieprasīt un saņemt VZD pakalpojumus

Zvērināts notārs tiesīgs pieprasīt:

  1. pakalpojumus VZD rīcībā esošās informācijas saņemšanai – piemēram, informāciju no Kadastra, informāciju no arhīva, t.sk. telpu grupas vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kadastra datu atlases par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem, kā arī citus informācijas izsniegšanas pakalpojumus;
  2. kadastra datu reģistrācijas un aktualizācijas pakalpojumus – piemēram, ierosināt kadastrālo uzmērīšanu ēkai, telpu grupai (dzīvoklim), inženierbūvei, kā arī citus datu reģistrācijas vai aktualizācijas pakalpojumus;
  3. saņemt pārstāvamās personas veiktā pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju un dokumentus.

Maksa par pakalpojumu un citi pakalpojuma izpildes nosacījumi publicēti pakalpojuma aprakstos.

Ja zvērināts notārs pakalpojumus pieprasa vai saņem citiem mērķiem (kas nav saistīti ar notariālā akta taisīšanu vai gādāšana par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās), tos pieprasīšanas un saņemšanas kārtība noteikta pieprasāmā pakalpojuma aprakstā.

Lai pieprasītu pakalpojumu vai saņemtu pakalpojumu, zvērinātam notāram jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts:

  1. pārstāvamās personas vārds, uzvārds, personas kods;
  2. mērķis pakalpojuma saņemšanai (notariālā akta taisīšana vai gādāšana par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās) vai iekļauta atsauce uz atbilstošo Notariāta likuma normu (65.panta 1. vai 5.3punkts);
  3. informācija, kas ļauj identificēt kadastra objektu – piemēram, nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašuma kadastra numuru, kadastra apzīmējums zemei, zemes vienības daļai, būvei vai telpu grupai, adresi vai nosaukums;
  4. informācija, kas iekļaujama iesniegumā saskaņā ar pieprasāmā pakalpojuma aprakstu.

Iesniegumu var noformēt brīvā formā vai aizpildīt Dienesta sagatavotu veidlapu (skat. sadaļā "Veidlapas").

Iesniegumam pievienojami pieprasāmā pakalpojuma aprakstā noteiktie dokumenti, izņemot pārstāvamās personas pilnvaru (nav nepieciešams pievienot iesniegumam).