Ierādītām un projektētām zemes vienībām, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem par ceļa precīzu izvietojumu un ierādītu zemes vienību robežu noteikšanas dokumentos minēto attālumu no ceļa ass, un Dienesta rīcībā esošo aktuālo ortofotokarti1.

Ja Dienests konstatē Kadastra kartē attēlotās zemes vienības neatbilstību Dienesta rīcībā esošajai aktuālajai ortofotokartei, Dienests precizē tās attēlojumu atbilstoši aktuālajai ortofotokartei2.

Atbilstoši iesniegtajiem zemes vienības robežu izvērtēšanas un atjaunošanas kā atsevišķas darbības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

1 Ministru kabineta 2012.gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 791. punkts
2 Ministru kabineta 2012.gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 1291. punkts