Pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, VZD par maksu sagatavo informāciju no VZD arhīva materiāliem – dokumentu atvasinājumus (dokumenta apliecināta kopija, dokumenta noraksts vai izraksts, kā arī neapliecināta dokumenta kopija), sniedzot pakalpojumu - Arhīva materiālu izraksts, noraksts vai kopija.

Piemēram, gadījumos, kad atbilstoši Civilprocesa likuma 604. pantam VZD arhīva informācija nepieciešama sertificētam nekustamā īpašuma vērtētājam, lai izsoles vajadzībām noteiktu nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtību.

Bezmaksas pakalpojumi

Lai nodrošinātu zvērinātus tiesu izpildītājus ar to amata darbību veikšanai nepieciešamo informāciju, VZD Kadastra aktuālos teksta datus un Adrešu reģistra datus nodod Tiesu administrācijai datu apmaiņas ietvaros, to iekļaušanai Izpildu lietu reģistrā, kurā zvērinātiem tiesu izpildītājiem bez maksas tiek nodrošināta iespēja saņemt izpildu darbību veikšanai nepieciešamo, VZD rīcībā esošo informāciju.

Kadastra aktuālos teksta datus pēc zvērināta tiesu izpildītāja rakstveida pieprasījuma VZD sniedz kā maksas pakalpojumu.

Maksas pakalpojumi

Pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, VZD par maksu sagatavo zvērināta tiesu izpildītāja amata darbībām nepieciešamos Kadastra datus.

Kadastra datus VZD sagatavo, sniedzot pakalpojumu:

 1.  Informācija par kadastra subjektam piederošajiem īpašumiem;
 2.  Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs);
 3.  Kadastra informācija par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam;
 4.  Tipveida informācijas teksta dati par kadastra objektu;
 5.  Informācija mantojuma lietai;
 6.  Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību;
 7.  Specializētā datu atlase par kadastra objektu.

Informācijas pieprasījumā jānorāda:

 1.  ziņas par personu, kura pieprasa informāciju (vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese, un adrese, uz kuru nosūtāma informācija, ja tā neatbilst deklarētās dzīvesvietas adresei vai juridiskajai adresei);
 2.  iespējami precīzs izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs;
 3.  informācijas izsniegšanas veids;
 4. informācijas saņemšanas pamatojums un izmantošanas mērķis, ja pieprasa ierobežotas pieejamības informāciju, vai, ja izsniedzamās informācijas sagatavošanai nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu datu apstrāde (tikai Kadastra datiem vai Informācijai no VZD arhīva) - norāda izpildu darbības, ko veiks, izmantojot pieprasīto informāciju, un informācijas pieprasījumam pievieno izpildu dokumenta (vai dokumenta, pamatojoties uz kuru izdots izpildu dokuments) atvasinājumu;
 5. preci vai pakalpojumu, kura izveidei pieprasa informāciju, ja informāciju pieprasa atkalizmantošanai.

Pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, tai skaitā fizisko personu datus saturošu informāciju, informācijas pieprasījumam pievienotos dokumentus (piemēram, izpildu dokumenta atvasinājums) var noformēt bez paraksta un bez apliecinājuma uzraksta (bez juridiskā spēka). 

Informācijas pieprasījums, kam nav pievienots izpildu dokumenta atvasinājums, uzskatāms par neatbilstošu Tiesu izpildītāju likuma 41. pantam, tāpēc VZD pakalpojumu nesniegs.

  Noformēšana

  Informācijas pieprasījumu sagatavo dokumenta veidā, tajā ietverot rekvizītus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu dokumenta juridisko spēku (piemēram, dokumenta autors, datums, paraksts (elektroniskam dokumentam – drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs)).

  Informācijas pieprasījumu Kadastra datu, kas satur fizisko personu datus, un VZD arhīva informācijas saņemšanai noformē kā kā brīvas formas iesniegumu vai;

   

  Pieprasot pakalpojumu „Kadastra informācija par kadastra objektu, atbilstoši pieprasījumam”, informācijas pieprasījumu noformē kā brīvas formas iesniegumu

  vai aizpildot šādas veidlapas;

  Pieprasot pakalpojumu „Tipveida informācijas teksta dati par kadastra objektu”, informācijas pieprasījumu noformē kā brīvas formas iesniegumu vai aizpildot šādas veidlapas:

   Informācijas pasūtīšana

   • klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā ( pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).
   • elektroniski uz jebkuru klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.
   • pa pastu uz jebkuru klientu apkalpošanas centra adresi.
   •  

   Informācijas saņemšana

   • elektroniskā formā (.pdf) uz informācijas pieprasījumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Dokuments, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāts ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.
   • klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.).
   • pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju) uz informācijas pieprasījumā norādīto adresi).
   • portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts".

   Maksu par pakalpojumu VZD aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr. 787).

   Atbilstoši Noteikumu Nr. 787 8. punktam pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona, t.sk. zvērināts tiesu izpildītājs, saskaņā ar VZD sagatavoto rēķinu samaksā priekšapmaksu.