Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam”. (2020. gadā piemēro atbilstoši Kadastra likuma pārejas noteikumu 38. punktam).

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2016. gadam (attiecināms arī 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā).

Kadastrālo vērtību bāze lauku nekustamo īpašumu grupai:

  • lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1. pielikums);
  • meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2. pielikums);
  • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupās “Lauksaimniecības zeme” un “Ūdens objektu zeme” (3. pielikums);
  • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupā “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” (4. pielikums);
  • ēku tipu bāzes vērtības (5. pielikums).

Kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai: 

Kadastrālo vērtību bāze rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai:

Kadastrālo vērtību bāze komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai: 

 Kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm: 

 Vērtību zonējumi: 

  • lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2014. gadā (21. pielikums);
  • meža zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2014. gadā (22. pielikums);
  • dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2011. gadā (23. pielikums);
  • rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2012. gadā (24. pielikums);
  • komercobjektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2013. gadā (25. pielikums).