Kurzemes reģionālā nodaļa

Kontaktinformācija

Adrese: Graudu iela 27 / 29, Liepāja, LV – 3401
Oficiālā e-pasta adrese: kurzeme@vzd.gov.lv
Tālrunis: 63489440
Fakss: 63426765

Vadītāja Inga Liepiņa, tel. 63489840
Vadītājas vietniece  Maija Ķerve, tel. 63489436
Administratīvās daļas vadītāja Sandra Grigaļūna, tel. 63483922

Kurzemes reģionālā nodaļa ir Diernesta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros realizē Dienesta noteiktos uzdevumus šādās administratīvajās teritorijās: Liepājā, Ventspilī, Aizputes novadā, Alsungas novadā, Brocēnu novadā, Dundagas novadā, Durbes novadā, Grobiņas novadā, Kuldīgas novadā, Mērsraga novadā, Nīcas novadā, Pāvilostas novadā, Priekules novadā, Rojas novadā, Rucavas novadā, Saldus novadā, Skrundas novadā, Talsu novadā, Vaiņodes novadā, Ventspils novadā.

Reģionālās nodaļas funkcijas:
  • zemes reformas īstenošana lauku apvidos, tai skaitā lauku zemes izpirkšanas realizācija un zemes robežu strīdu izskatīšana;
  • būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  • iesniegto zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšana, atbilstoši reģionālās nodaļas darbības teritorijai ;
  • datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā, Valsts adrešu reģistrā;
  • sniegt atzinumus ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  • konsultāciju sniegšana fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, tai skaitā pašvaldībām, reģionālās nodaļas kompetences ietvaros.

Reģionālās nodaļas pakļautībā atrodas:

Saistītie resursi