Liepājas birojs

Adrese: Graudu iela 27 / 29, Liepāja, LV – 3401

Vadītāja Ineta Gusta, tel. 63489434
Biroja vadošais speciālists Ligita Turka, tel. 63483926 

Liepājas birojs ir Kurzemes reģionālās nodaļas struktūrvienība, kas
  • veic būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu un to tehnisko datu reģistrāciju,
  • Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē nekustamā īpašuma, zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas un to raksturojošos datus, kā arī uztur reģistrētos datus,
  • veic ar zemes reformas īstenošanas pabeigšanu saistīto uzdevumu izpildi, tai skaitā Lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšanu, lauku apvidos esošo nekustamo īpašumu dokumentācijas sagatavošanu (formēšanu) to pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā,
  • biroja arhīva glabātavā pieņem, glabā un uzskaita arhīva dokumentus, kā arī nodrošina to izmantošanu ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem
šādās admninistratīvajās teritorijās - Aizputes novadā, Durbes novadā, Grobiņas novadā, Liepājas pilsētā, Nīcas novadā, Pāvilostas novadā, Priekules novadā, Rucavas novadā, Vaiņodes novadā.

Saistītie resursi