Jūrmalas birojs

Adrese: Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV – 2010

Vadītāja Gunita Nagle, tel. 67147506
Biroja vadošais speciālists Anna Tidere, tel. 67147519

Jūrmalas birojs ir Rīgas reģionālās nodaļas struktūrvienība, kas
  • veic būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu un to tehnisko datu reģistrāciju,
  • Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē nekustamā īpašuma, zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas un to raksturojošos datus, kā arī uztur reģistrētos datus,
  • veic ar zemes reformas īstenošanas pabeigšanu saistīto uzdevumu izpildi, tai skaitā Lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšanu, lauku apvidos esošo nekustamo īpašumu dokumentācijas sagatavošanu (formēšanu) to pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā,
  • biroja arhīva glabātavā pieņem, glabā un uzskaita arhīva dokumentus, kā arī nodrošina to izmantošanu ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem
šādās admninistratīvajās teritorijās -  Engures novadā, Jaunpils novadā, Jūrmalas pilsētā, Kandavas novadā, Tukuma novadā.

Saistītie resursi