Jelgavas birojs

Adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV - 3001

Vadītāja Aija Krūmiņa, tel. 63012110
Biroja vadošais speciālists Ilona Reķe, tel. 63012108

Jelgavas birojs ir Zemgales reģionālās nodaļas struktūrvienība, kas
  • veic būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu un to tehnisko datu reģistrāciju,
  • Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē nekustamā īpašuma, zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas un to raksturojošos datus, kā arī uztur reģistrētos datus,
  • veic ar zemes reformas īstenošanas pabeigšanu saistīto uzdevumu izpildi, tai skaitā Lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšanu, lauku apvidos esošo nekustamo īpašumu dokumentācijas sagatavošanu (formēšanu) to pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā,
  • biroja arhīva glabātavā pieņem, glabā un uzskaita arhīva dokumentus, kā arī nodrošina to izmantošanu ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem

šādās adminstratīvajās teritorijās – Auces novadā, Bauskas novadā, Dobeles novadā, Iecavas novadā, Jelgavas pilsētā un novadā, Olaines novadā (tikai būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus (ar apsekošanu dabā)), Ozolnieku novadā, Rundāles novadā, Tērvetes novadā un Vecumnieku novadā.

Saistītie resursi