Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība

Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumi Nr. 439 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"

Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 47 "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"

Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi. Saskaņā ar šo noteikumu 128. punktu Dienests publicē: 

Kadastra kartes datus izsniedz atbilstoši abām specifikācijām, atkarībā no tā, kurā vidē dati sagatavoti – portālā vai KRIS GP.

Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumi Nr. 61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru"

Saistītie resursi