Vērtēšana

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Likums Par nekustamā īpašuma nodokli

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

Kadastrālo vērtību bāze 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam:

Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr.838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam"

Kadastrālo vērtību bāze pa nekustamo īpašumu grupām

Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumi Nr. 305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 495 Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"

Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumi Nr. 352 "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem"

Ministru kabineta 2009. gada 27. augusta noteikumi Nr. 946 "Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām"

Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1625 "Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām" Plašāka informāciju par kadastrālo vērtēšanu pieejama VZD uzturētajā mājas lapā kadastralavertiba.lv

Saistītie resursi