Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
11
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

E-pakalpojuma “Pieteikties būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšanai” ietvaros var pieprasīt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas būves stāva plānu vai telpu grupas plānu digitālā veidā vektordatu formā (DGN formātā (MicroStation)), ko Valsts zemes dienests (VZD) sagatavo no iepriekš veiktajā kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajiem aktuālajiem vai vēsturiskajiem Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem.

Būves stāva plānam un telpu grupas plānam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi” -> “Būves stāva plāna vai telpu grupas plāna saņemšana vektordatu formātā”.

Maksājumi

PozīcijaCena
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem13.45 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē4.30 EUR
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā19.70 EUR

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

 • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
 • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama:

Identitātes pārbaudi klātienē veic, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (ID karti).

Elektroniskam dokumentam, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas identitātes pārbaudi neveic, jo drošs elektronisks paraksts apliecina fizisko personu, kas to izmantojusi dokumenta aprakstīšanai.

 

Pakalpojumu var saņemt:

 1. nekustamā īpašuma, kurā ietilpst būve vai telpu grupa, īpašnieks, vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem vai to pilnvarota persona;
 2. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 3. persona, kurai tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
 4. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 5. valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 6. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 7. iepriekšminēto personu pilnvarota persona;
 8. jebkura cita persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā sniegts informācijas pieprasījuma pamatojums, norādīts informācijas izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta.

Detalizētu informāciju par ierobežotas pieejamības informāciju skatīt:

Ja nepieciešams saņemt ierobežotas pieejamības informāciju saturošu informāciju, pieteikumā jānorāda:

 • pamatojumu informācijas saņemšanai un informācijas izmantošanas mērķi – tas ir, skaidrojumu par to, kāpēc informācija Jums ir nepieciešama un kā to izmantosiet;
 • apliecinājums, ka pieprasīto informāciju izmantosiet pieprasījumā norādītajam mērķim.

Pieteikumam jāpievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti (piemēram, pilnvarojuma dokuments, līgums) ar juridisko spēku (t.i. tādi, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).

Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma noformēšanai var izmantot VZD sagatavoto veidlapu: