Inženierbūves datu aktualizācija no izpildmērījuma plāna un ekspluatācijā pieņemšanas akta

VZD, pamatojoties uz ierosinātāja pieprasījumu, pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, neapsekojot to dabā, veic datu reģistrāciju Kadastrā no iesniegtajiem dokumentiem.

Pakalpojuma izpildes rezultātā Kadastrā tiek reģistrēta inženierbūve un aprēķināta tās kadastrālā vērtība. Pēc pasūtījuma izpildes VZD sagatavo un izsniedz inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lietu un pēc klienta  pieprasījuma arī apliecinājumu par inženierbūves reģistrāciju Kadastrā.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
15 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 19.70 EUR

Pakalpojumu var saņemt:

 • inženierbuves īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt:

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā  (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

Portālā Kadastrs.lv „Mans konts”

icon_3.png  Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu VZD juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāts ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

identitates parbaude.jpg saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • brīvas formas rakstisks iesniegums,  kopīpašuma gadījumā ir nepieciešams visu kopīpašnieku iesniegums (pasūtot pakalpojumu klātienē, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants).
 • izpildmērījuma plāns (izpildmērījuma plāna vektordatne ir jāiesniedz elektroniskā formā – skat. elektroniskajai saziņai izmantojamos formātus – un tai ir jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu);
 • akts par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā;
 • pilnvara, ja pakalpojumu pieprasa ierosinātāja pilnvarotā persona.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte 1. grupas inženierbūvēm vai akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā 2. vai 3. grupas inženierbūvēm (sākot no 09.05.2017)
 • Izziņa par inženierbūves neesību
 • Būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu) gan jaunbūves, gan esošās būves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā
 • Apliecinājums
 • Pamatdokumenti
 • Citi dokumenti

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 • Reģistrēt vai aktualizēt datus no izpildmērījumu plāna var inženierbūvei, kas  nodota ekspluatācijā.
 • Reģistrēt vai aktualizēt datus  var, ja:
  • inženierbūves izpildmērījuma plāns izstrādāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot informāciju:
   • par inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem) atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā;
   • par inženierbūves lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;
   • inženierbūves izpildmērījumu plāns ir ar juridisko spēku (autors, autora paraksts un parakstīšanas datums) un iesniegts elektroniskā formā (DGN vai DWG datņu formātā).
  • inženierbūves telpu grupas plāns izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā un iesniegts elektroniskā formā (DGN vai DWG datņu formātā);
  • lineāras inženierbūves nojaukšanas izpildmērījuma plānā norādīti nojauktās inženierbūves daļas sākuma un beigu punkti.

icon_3.png Informācija par inženierbūves lietošanas veidu, apjoma rādītājiem var būt ietverta arī kādā citā dokumentā, piemēram, aktā par pieņemšanu ekspluatācijā, būvatļaujā utt.


Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā 19.70 EUR viena stunda 47.
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana + 15.00 EUR vienas būves vai telpu grupas lieta 42.
Kadastra objekta datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izsniegšana elektroniskā formātā (ierakstīšana VZD datu nesējā) 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi