Inženierbūves atkārtota kadastrālā uzmērīšana

Atkārtoto kadastrālo uzmērīšanu pasūta, lai pamatojoties uz kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajām ziņām aktualizētu ēkas kadastrālās uzmērīšanas datus Kadastrā.

Atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajiem datiem un iesniegtajiem dokumentiem Kadastrā aktualizē būves teksta un telpiskos datus, kā arī aprēķina  kadastrālo vērtību.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
32 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Atkarībā no objekta lieluma

Būves atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu, apsekojot būvi apvidū, veic, ja pārbūves, atjaunošanas, vienkāršotās atjaunošanas vai veicot citus būvdarbu mainījies vismaz viens no šādiem būves raksturojošajiem rādītājiem:

 • telpu logu vai durvju aiļu izvietojums;
 • telpu norobežojošo konstrukciju savstarpējais izvietojums;
 • telpu vai telpu grupu savstarpējais sadalījums vai skaits;
 • telpu vai telpu grupu platība vai augstums;
 • būves apbūves laukums, kopējā platība vai būvtilpums.

Kadastrālo uzmērīšanu veic tai būves daļai, kurā notikušas faktiskās izmaiņas.

Pakalpojuma izpildes rezultātā tiek sagatavots dokuments „Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta”. Pēc Jūsu pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par būves datu aktualizāciju Kadastrā.

Pakalpojumu var saņemt:

 1. būves īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
 2. kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata. Izņemot gadījumu, kad kadastrālā uzmērīšana tiek pasūtīta zemesgrāmatā nereģistrētai jaunbūvei, t.i. būvei, kura nav nodota ekspluatācijā;
 3. apbūves tiesīgais, ja inženierbūve uzcelta uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata;
 4. zemes īpašnieks — attiecībā uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz zemes īpašniekam piederošas zemes;
 5. persona, kurai tiesības vai pienākums noteikusi tiesa;
 6. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 7. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 8. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 9. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojuma iespējams pasūtīt:

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā iesniedzot brīvas formas iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu klātienē, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu nosūtot brīvas formas iesniegumu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Svarīgi!

identitates parbaude.jpg pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

143773138581077-bt-3.png  Portālā kadastrs.lv „Mans konts”. (pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
 Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 1. iesniegums par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu un datu reģistrāciju Kadastrā;
 2. viens no būves tiesiskās iegūšanas dokumentiem;
 3. ja pakalpojumu pasūta zemes īpašnieks (īpašuma tiesības uz zemi ir nostiprinātas zemesgrāmatā), būvēm  ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz viņa zemes, un viņš nevar iesniegt dokumentus par būvniecības likumību un būves tiesiskās iegūšanas dokumentu, tad jāiesniedz pasvaldībā sagatavots dokuments, kas satur informāciju par būves galveno lietošanas veidu;
 4. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu; 
 5. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Ja būve nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad iesniedz kādu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisko iegūšanu:
 1. valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) vai zemes piederību 1940.gada 21.jūlijā, ja ēkas (būves) celtas līdz 1940.gada 21.jūlijam;
 2. likumā noteikto institūciju izsniegto dokumentu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām (būvēm);
 3. noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā;
 4. rakstveida darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu (ja darījums ir noslēgts līdz 1993.gada 28.februārim, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos tam jābūt notariāli apliecinātam);
 5. ja fiziskā persona būvi ieguvusi darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993.gada 4.aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka atsavinātājs (pārdevējs) vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši būves īpašnieki pirms 1993.gada 5.aprīļa;
 6. apliecību par tiesībām uz mantojumu (līdz 1992.gada 31.decembrim);
 7. tiesas spriedumu vai lēmumu, izņemot tiesas spriedumus, kas minēti likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 7. un 8.pantā;
 8. aktu par ēku (būvju) iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
 9. izrakstu no saimniecības grāmatas vai saimniecību uzskaites kartītes, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība un kas apliecina ēku (būvju) iegūšanu sakarā ar likumā noteiktajām mantiskajām attiecībām kolhoznieku sētā;
 10. līgumu par ēku (būvju) iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā;
 11. citu dokumentu, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.
Ja būve nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad iesniedz kādu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisko iegūšanu:
 1. likumā noteikto institūciju izsniegto dokumentu par īpašuma tiesību atjaunošanu;
 2. noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā;
 3. darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu;
 4. tiesas spriedumu vai lēmumu, izņemot spriedumus, kas minēti likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 7. un 8.pantā;
 5. aktu par ēku (būvju) iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
 6. administratīvā kārtībā pieņemtu valdības vai pašvaldības aktu par ēku (būvju) nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam, arī par to iekļaušanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļu sastāvā;
 7. uzņēmējsabiedrības dibināšanas līgumu, kas apliecina ēku (būvju) nodošanu uzņēmējsabiedrības īpašumā;
 8. pamatlīdzekļu novērtēšanas aktu, kas apliecina ēku (būvju) iekļaušanu uzņēmējsabiedrības pamatlīdzekļu sastāvā, pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu par uzņēmējsabiedrību;
 9. citu dokumentu, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.
Ja būve nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad iesniedz kādu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisko iegūšanu:
 1. valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) piederību valstij, likvidētai valsts iestādei, uzņēmumam vai uzņēmējsabiedrībai ar valsts kapitālu 1940.gada 21.jūlijā;
 2. aktu par ēku (būvju) pieņemšanu ekspluatācijā;
 3. darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu;
 4. tiesas spriedumu vai lēmumu, izņemot spriedumus, kas minēti likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 7. un 8.pantā;
 5. administratīvā kārtībā pieņemtu aktu par valsts īpašumā esošu ēku (būvju) nodošanu pašvaldībai vai otrādi;
 6. valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir valsts vai pašvaldības iestādes bilancē;
 7. citu dokumentu, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.
Pasūtot  būves kadastrālo uzmērīsanu papildus uzrāda dokumentus, ja tie ir ierosinātāja rīcībā:
 • būvniecību ieceres dokumentāciju (būvprojektu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti utt.) gan jaunbūves, gan esošās būves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā;
 • dokumentu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būve ir pieņemta ekspluatācijā;
 • būvvaldē akceptētu būvniecības dokumentāciju, saskaņā ar kuru inženierbūve ir identificējama kā būve, vai, ja tāda nav, inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību (ja to paredz normatīvie akti);
 • citu valsts vai pašvaldības iestāžu izdotu vai apstiprinātu dokumentu (piemēram, lēmumu, izziņu, būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, apstiprinātu informāciju), kas satur norādes par būves, telpu grupas vai telpas apjoma rādītājiem, lietošanas veidiem, būvniecības vai ekspluatācijā pieņemšanas gadiem;
 • zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus ar juridisko spēku vai grafisko pielikumu (parakstītu ar elektronisko parakstu) – zemes robežu plāna kopiju vai citu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus. Apbūves tiesības ierakstīšanai zemesgrāmatā pievieno mērnieka sagatavotu grafisko materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa un norādītas koordinātas Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, kas izteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS-92 TM), vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus. Grafisko pielikumu var iesniegt elektronisko datu nesējā vektordatu (DGN, DXF, SHP, DWG) formātā vai papīra formā.
 • Pamatdokumenti
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti (fiziskas personas)
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti (juridiskās personas)
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti (valsts, pašvaldība)
 • Papildus iesniedzamie dokumenti

Būvju kadastrālas uzmērīšanas speciālists (turpmāk – BKU speciālists)  savā darbavietā uzsāk sagatavošanās darbus - izskata un izvērtē dokumentus, kas iesniegti kopā ar pasūtījumu kadastrālās uzmērīšanas veikšanai un kuri ir pieejami VZD arhīvā. Saņem no Kadastra reģistrētus datus par uzmērāmo objektu.

BKU speciālists sazinās ar Jums, lai vienotos par kadastrāli uzmērāmā objekta apsekošanas datumu un laiku.

Zvanot pa tālruni, BKU speciālists:
 • nosauc savu vārdu, uzvārdu, amatu.
 • informē par sarunas tēmu;
 • vienojās par kadastrāli uzmērāmā objekta apsekošanas datumu un laiku.

Nokļūšanai līdz kadastrāli uzmērāmajam objektam un atpakaļ BKU speciālists izmanto dienesta transportu. Izdevumi par transporta izmantošanu tiek iekļauti pasūtījuma gala tāmē.

Norunātajā laikā BKU speciālists ierodas objektā. Ierodoties objektā, BKU speciālists uzrāda Dienesta darba apliecību un īsi izklāsta par veicamajām  darbībām apsekošanas laikā.

Jaunā parauga darba apliecība

Aplieciba_prieksa_jauna.pngAplieciba_aizmugure.png

Vecā parauga darba apliecība

Aplieciba_veca_prieksa.pngAplieciba_aizmugure.png

BKU speciālists uzsāk objekta uzmērīšanu:
 1.     telpu grupai (dzīvoklim) uzmēra telpas, iekļūstot katrā telpā;
 2.     ēkas kadastrālajā uzmērīšanā uzmēra ne tikai katru telpu no iekšpuses, bet arī ēku no ārpuses;
 3.     inženierbūves apsekošanas laikā iegūst tos apjoma rādītājus, kurus fiziski var iegūt.
 • Kadastrālās uzmērīšanas laikā tiek veikta uzmērāmā objekta fotografēšana, lai fiksētu objekta vizuālo izskatu apsekošanas laikā. Dzīvokļa uzmērīšanas gadījumā fotografē visu ēku. Uzmērāmo objekta fotoattēlus ievieto kadastrālās uzmērīšanas lietā.
 • Ēkas kadastrālās uzmērīšanas procesā BKU speciālists sagatavo aktu par datiem, kas tieši ietekmē ēkas nolietojumu. Šī akta vienu eksemplāru pret parakstu nodod Jums. Ja Jūs nepiekrītiet aktā norādītajiem datiem, Jums ir tiesības apturēt pasūtījuma izpildi uz vienu mēnesi un tā laikā iesniegt būvniecības jomā sertificēta speciālista sagatavotu aktu ar datiem, kas ietekmē ēkas nolietojumu. 
 • Ja veicot pasūtījumu, nebūsiet norādījis vēlamo kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanas formu (elektronisko vai papīra), tad kadastrālās uzmērīšanas lietu Jums sagatavo papīra formā.
 • Precizēt informāciju par Jūsu pasūtījuma izpildi un pasūtījuma izpildes laiku Jūs varat zvanot uz informatīvo tālruni 67038800. Informācija par pasūtījuma izpildes nosacījumiem ir pieejama šeit.

Pēc tam, kad ir pabeigti būves kadastrālas uzmērīšanas darbi apvidū un veikta datu reģistrācija/aktualizācija Kadastrā, BKU speciālists sagatavo gala tāmi pēc faktiski veiktā darba apjoma.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultāts ir būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, kuru var saņemt gan papīra formā, gan elektroniskā formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu). Ja veicot pasūtījumu, nebūsiet norādījies vēlamo kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanas formu (elektronisko vai papīra), tad kadastrālās uzmērīšanas lietu Jums sagatavo papīra formā.

 • Sagatavošanās darbi
 • Apsekošanas laiks un datums
 • Ierašanās objektā
 • Objekta apsekošana un kadastrālā uzmērīšana
 • Kadastrālās uzmērīšanas lietas un gala tāmes sagatavošana
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana lineārās inženierbūves kadastrālajai uzmērīšanai 62.00 EUR viens pasūtījums 2.1.
Lineārās inženierbūves kadastrālā uzmērīšana 21.10 EUR 1000 kvadrātmetru 2.2.
21.10 EUR viens kilometrs 2.2.
Lineārās inženierbūves otrās un katras nākamās daļas kadastrālā uzmērīšana + 4.10 EUR viena daļa 2.3.
Sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana punktveida inženierbūves kadastrālai uzmērīšanai 42.00 EUR viens pasūtījums 3.1.
Punktveida inženierbūves kadastrāla uzmērīšana + 15.60 EUR viena inženierbūve 3.2.
Punktveida inženierbūves otrās un katras nākamās inženierbūves daļas uzmērīšana + 4.10 EUR viena daļa 3.3.
Telpas kadastrālā uzmērīšana + 1.09 EUR viens kopējās platības kvadrātmetrs 3.4

ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu

Inženierbūves reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā + 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana 15.00 EUR vienas būves vai telpu grupas lieta 42.
Kadastrālās uzmērīšanas speciālista izbraukums uz objektu, ja objekts atrodas tālāk par 45 km no VZD biroja 11.70 EUR viens izbraukums 51.
VZD transporta izmantošana 0.47 EUR viens kilometrs 52.
Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izsniegšana elektroniskā formātā (ierakstišana VZD datu nesējā) 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi