Ēku (būvju) īpašuma reģistrācija

Būvju īpašumu veido, lai atsevišķa īpašuma sastāvā iekļautu būvi, ja tā ir patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts vai lai, sadalot reģistrētu būvju īpašumu, atdalītu vienu vai vairākas būves.

Reģistrējot nekustamo īpašumu, tam tiek piešķirts kadastra numurs, ierakstīti kadastra subjekta dati un tam piederoša īpašuma domājamā daļa, tā sastāvā tiek iekļauti Kadastrā reģistrētie objekti - būves, ierakstītas ziņas no iesniegtajiem dokumentiem un aprēķināta kadastrālā vērtība un novērtējums Kadastrā.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
30.00 EUR

Pakalpojuma rezultātā Kadastrā izveidos būvju īpašumu, kuru iespējams reģistrēt zemesgrāmatā kā pastāvīgu nekustamo īpašumu. Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par būvju īpašuma reģistrāciju Kadastrā.   

Pakalpojumu var saņemt:

1. būves īpašnieks vai ēkas tiesiskais valdītājs;

2. ja būve ir kopīpašums, tad pakalpojumu var saņemt visi kopīpašnieki kopā. Gadījumā, ja viens no kopīpašniekiem ierosinājis ēkas pirmreizējo reģistrāciju Kadastrā, tad var lūgt izveidot arī jaunu būvju  īpašumu; 

3. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;

4. persona, kurai tiesības vai pienākums noteikusi tiesa;

5. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;

6. valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;

7. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;

8. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla  Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus  Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:
epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli, pieejama šeit.
sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojuma rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. iesniegums par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu;
 2. viens no ēkas tiesiskās iegūšanas dokumentiem;
 3. ja ēka ir adresācijas objekts, bet adrese nav reģistrēta Valsts Adrešu reģistrā, papildus ir jāiesniedz pašvaldības lēmuma par adreses piešķiršanu oriģinālu vai tā atvasinājumu;
 4. pašvaldības lēmums par ēku (būvju) īpašuma nosaukuma piešķiršanu (lauku apvidū), ja tāds piešķirts;
 5. notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts;
 6. pilnvara, ja pasūtītājs ir īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarotā persona.
Vienu no šādiem dokumentiem:
 1.  spēkā esošs zemes nomas līgums, kas noslēgts uz laiku, ne mazāku par 10 gadiem, un kurā ir paredzētas tiesības būvēt uz iznomātās zemes būves kā patstāvīgus  īpašuma objektus. Jāiesniedz nomas līguma oriģināls vai tā atvasinājums.
  Pasūtot pakalpojumu pēc 01.01.2017 jāņem vērā, ka zemes nomas līgumam jābūt noslēgtam līdz 01.01.2017., kā arī jābūt saņemtai būvatļaujai uz šī zemes nomas līguma pamata līdz 01.01.2017.;
 2.  dokuments, kas atļauj veidot patstāvīgu būvju īpašumu atbilstoši likumam "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" ;     
 3.  dokuments, kas apliecina, ka būve ir uzbūvēta un nonākusi īpašumā līdz 1993. gada 5. aprīlim atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" (ja iesniegts šāds dokuments, tad papildus dokumenti nav nepieciešami).
Ja ēka  nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad jāpievieno kāds no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisku iegūšanu:
 • valsts arhīva izziņa par ēku vai zemes piederību 1940. gada 21. jūlijā, ja ēkas celtas līdz 1940.gada 21.jūlijam;
 • likumā noteikto institūciju izsniegto dokumentu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām;
 • noteiktā kārtībā apstiprinātu aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā;
 • rakstveida darījuma aktu par ēku iegūšanu (ja darījums ir noslēgts līdz 1993.gada 28.februārim, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos tam jābūt notariāli apliecinātam);
 • apliecību par tiesībām uz mantojumu (līdz 1992.gada 31.decembrim);
 • tiesas spriedumu vai lēmumu;
 • aktu par ēku iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
 • izrakstu no saimniecības grāmatas vai saimniecību uzskaites kartītes, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība un kas apliecina ēku (būvju) iegūšanu sakarā ar likumā noteiktajām mantiskajām attiecībām kolhoznieku sētā;
 •  līgumu par ēku iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā;
 • pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (piemēram, izziņa, būvatļauja) par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā), kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
 • administratīvā kārtībā pieņemtu valdības vai pašvaldības aktu par ēku nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam, tai skaitā par to iekļaušanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļu sastāvā;
 • uzņēmējsabiedrības dibināšanas līgumu, kas apliecina ēku nodošanu uzņēmējsabiedrības īpašumā;
 • pamatlīdzekļu novērtēšanas aktu, kas apliecina ēku iekļaušanu uzņēmējsabiedrības pamatlīdzekļu sastāvā, pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu par uzņēmējsabiedrību;
 • valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka ir valsts vai pašvaldības iestādes bilancē. 
 • Pamatdokumenti
 • Tiesiskās iegūšanas dokumenti
Lai ierosinātu būvju īpašuma reģistrāciju, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • būvei, kas tiks iekļauta būvju īpašuma sastāvā ir jābūt reģistrētai Kadastrā;
 • būves īpašnieks un zemes vienības īpašnieks ir dažādas personas, un būve uzskatāma par patstāvīgu nekustamo īpašumu likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" 14. pantā noteiktajos gadījumos.

Jāievēro, ka viena nekustamā īpašuma sastāvā var iekļaut tikai vienā zemes vienībā esošās būves.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Būvju nekustamā īpašuma reģistrācija vai atteikums 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.

Ja pakalpojumu vēlas saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi