Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
11
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt informāciju no aktuālajiem vai vēsturiskajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem par pieprasījumā norādītajai personai piederošajiem vai iepriekš piederējušiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, vai, ka uz tās vārda nav reģistrēts vai nav bijis reģistrēts nekustamais īpašums un būve, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā.

Kadastra informācijas sistēmas teksta datu par kadastra subjektiem apstrādi Valsts zemes dienests (VZD) veic tikai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Maksājumi

PozīcijaCena
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem13.45 EUR
pasta sūtījuma noformēšana1.45 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana1.85 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas1.55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā8.55 EUR

Ja informācijas pieprasīšanai izmanto portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu ”Iesniegums valsts zemes dienestam”, personas identitātes pārbaude notiek, izmantojot portāla Latvija.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portālaKadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar VZD ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Detalizētāka informācija par portāla Kadastrs.lv sadaļu “Mans konts” pieejama:

Identitātes pārbaudi klātienē veic, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (ID karti).

Elektroniskam dokumentam, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas identitātes pārbaudi neveic, jo drošs elektronisks paraksts apliecina fizisko personu, kas to izmantojusi dokumenta aprakstīšanai.

Detalizētu informāciju par ierobežotas pieejamības informāciju skatīt:

Informācijas pierasījumā jānorāda:

  • precīzs izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs;
  • kādā veidā vēlaties saņemt pieprasīto dokumentu.

Pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju saturošu dokumentu, papildus jānorāda arī:

  • pamatojumu informācijas saņemšanai un informācijas izmantošanas mērķi – tas ir, skaidrojumu par to, kāpēc informācija Jums ir nepieciešama un kā to izmantosiet, tajā skaitā pamatojumu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
  • apliecinājums, ka pieprasīto informāciju izmantosiet pieprasījumā norādītajam mērķim.

Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma noformēšanai var izmantot VZD sagatavoto veidlapu:

Pieteikumam jāpievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti (piemēram, pilnvarojuma dokuments, līgums) ar juridisko spēku (t.i. tādi, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti, t.sk. ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).