Kadastra informācija (telpiskie dati)

Domājot par Jūsu ērtībām, VZD ir sagatavojis Kadastra aktuālo telpisko datu kombinācijas.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
līdz 15 kalendārajām dienām
Pakalpojuma maksa
13.45 EUR

Dienests piedāvā izvēlēties šādu Kadastra informāciju (telpiskos datus):

  • ja interesē kādas pazemes komunikācijas un kādi apvidus objekti atrodas zemes vienībā, tad jāizvēlas  „Kadastra informācija par zemes vienību, kas savietota ar augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju”.

    Jāņem vērā, ka šī Kadastra informācija nav alternatīva topogrāfiskajam plānam un nav derīga projektēšanas vajadzībām.
  • ja vēlas skatīt apvidus objektus kādi atrodas zemes vienībā, tad piemērota ir „Kadastra informācija par zemes vienību, kas savietota ortofoto”.

Kadastra informācijā pieejamie dati:

  Kadastra dati
Datu bloka saturs/ skaidrojums par fona karti Topogrāfiskā informācija Ortofoto informacija
Zemes vienības robeža (arī zemes vienības daļas robeža:  apvidū noteikta un kadastrā reģistrēta līnija, kas atdala vienu zemes vienību no otras,  kā arī raksturo zemes vienības konfigurāciju.   
Būves ārējā kontūra:  līnija, kas raksturo būvi.    
Kadastra objekta identifikatori- kadastra apzīmējumi:
  • zemes vienībai, par kuru sagatavota Kadastra informācija;
  • zemes vienībām, kuras robežojas ar zemes vienību ;
  • būvēm, kas atrodas zemes vienības robežās.
   
Nekustamā īpašuma objekta (ceļa servitūta) apgrūtinājums: teritorija, kuru zemes vienībā aizņem ceļa servitūts (kontūra) un tā identifikators (apgrūtinājuma kods)     
Fona kartes:    
Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija: informācija, kuru iegūst veicot topogrāfisko uzmērīšanu vai izpildmērījumus. VZD saņem šo informāciju   apmaiņas rezultātā ar vietējās pašvaldības topogrāfiskās informācijas datu bāzem  un uzkrāj centrālajā datu bāzē    
Ortofoto:  zemes virsmas attēls, kuru iegūst aerofotografēšanas (lidojuma) laikā un kuram novērsti visi sagrozījumi, kas rodas ainā fotografēšanas brīdī ainas slīpuma un reljefa ietekmes rezultātā (apvidus attēlojums, ko iegūst no gaisa)    

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

  • dati par nekustamo īpašumu un/vai tā objektiem ir reģistrēti Kadastrā.

Pakalpojuma pasūtīšana un saņemšana:

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

epasts-final1.jpg ar e-pasta starpniecību, ja iesniegums par pasūtījumu noformēts kā elektronisks dokuments. Pasūtījuma pieprasījumu nosūtiet uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā;

sanemsana pasts.jpg pa pastu

Kadastra informāciju var saņemt:

KadastrsLV.png  elektroniskā formā (*.dgn vai *.pdf) portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" (pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personasKadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei pieejama šeit.

epasts-final1.jpg  elektroniskā veidā: vektordatnes MicroStation Design V8 (*.dgn) vai  PDF datnes veidā. ;

sanemsana KAC.jpg papīra veidā kā krāsu vai melnbaltu izdruku formātos no A4 līdz A0. Šo variet saņemt klātienē, Jūsu norādītājā klientu pakalpošanas centrā, vai ar pasta sūtījumu uz pakalpojuma pieprasījumā  norādīto adresi. Ektroniskā veidā: vektordatnes MicroStation Design V8 (*.dgn) vai  PDF datnes veidā ierakstītu Jūsu vai Dienesta datu nesējā.

 Svarīgi!

 identitates parbaude.jpg Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz viens no šādiem dokumentiem:
  • iesniegums, kurā norādīta  kāda Kadastra informācija nepieciešama.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Kadastra informācijas (telpisko datu) sagatavošana 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Dokumenta apliecināšana 1.85 EUR viens apliecinājums 50.4.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

Maksu par Kadastra informāciju nepiemēro normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos!

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi