Informācija no Adrešu reģistra

Dati no Valsts adrešu informācijas sistēmas par adresācijas objekta (republikas pilsētas, novada, novada pilsētas, novada pagasta, ielas, laukuma, viensētas, ēkas, apbūvei paredzētas zemes vienības, telpu grupas (dzīvokļa)) adresi.

Saistītie resursi