Apbūvēta zemes gabala vērtības noteikšana privatizācijai

Apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām (privatizācijas vērtība) nepieciešama, lai noteiktu valstij vai pašvaldībai piekrītoša (piederoša) apbūvēta privatizācijai vai atsavināšanai nodota zemesgabala cenu. 

Privatizācijas vērtības aprēķinā ņem vērā:

 • Kadastrā reģistrētos datus par zemesgabala platību, apgrūtinājumiem;
 • pēdējo atbilstoši Kadastra likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi;
 • zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai.
Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
33.35 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā aprēķina apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām un sagatavo izziņu par zemesgabala privatizācijas vērtību.

Pakalpojumu var saņemt:
 1. valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra”;
 2. valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”;
 3. valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”;
 4. pašvaldības (pilsētas un novadu dome);
 5. jebkura institūcija, kā arī atvasinātās publiskās personas (Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē).
Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klatienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

epasts-final1.jpg nosūtotot elektronisku iesniegumu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

identitates parbaude.jpg pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda:
 1. zemesgabala adresi;
 2. zemesgabala kadastra apzīmējumu;
 3. zemesgabala kopplatību;
 4. noteikto privatizācijas lietošanas mērķi (mērķus) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības.
Lai aprēķinātu apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • iesniegumā norādītā zemes vienība vai zemes vienības daļa ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā;
 • iesniegumā norādītā zemes vienības vai zemes vienības daļas kopplatība sakrīt ar Kadastrā reģistrēto;
 • iesniegumā norādīts pamatojums privatizācijas vērtības  noteikšanai uz noteiktu datumu.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšana privatizāciajas vajadzībām 33.35 EUR viena vērtība 36.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi