Par izpildmērījumu plāniem

Informācija, izpildmērījuma plāna sagatavošanai atbilstoši prasībām, lai nodrošinātu vienotu tā noformējumu, atbilstoši pievienotajiem plānu piemēriem.

Līdz šim inženierbūvju īpašniekiem bija noteikts pienākums pēc noteiktu inženierbūvju pieņemšanas ekspluatācijā, iesniegt VZD aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā un izpildmērījuma plānu, kurā ir iekļaujama papildus informācija būves datu reģistrācijai, bet kopš 2018. gada 15. septembra ir arī tiesības jebkuru inženierbūvi reģistrēt Kadastrā no izpildmērījuma. Šajā gadījumā inženierbūvju īpašniekiem papildus izpildmērijumam VZD jāuzrāda būvniecības dokumentācija, no kuras ir iespējams konstatēt inženierbūves galveno lietošanas veidu un apjoma rādītājus.

Normatīvi, kas nosaka tiesības iesniegt inženierbūves izpildmērījuma plānu VZD inženierbūves reģistrācijai vai aktualizācijai un tajā papildus iekļaujamo informāciju:

 1. Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 35., 38., 42., 66., 87., 91., 126. punkti.

Normatīvi, kas nosaka pienākumu iesniegt inženierbūves izpildmērījuma plānu VZD inženierbūves reģistrācijai vai aktualizācijai un tajā papildus iekļaujamo informāciju:

 1. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” - 45.,48., 58., 164., 165., 188., 195., 243., 246., 263. punkti;
 2. Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi” - 109.,132. punkti;
 3. Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” – 146., 147., 148., 149., 159., 183. punkti.

Normatīvs, kurš nosaka Inženierbūves izpildmērījuma plāna izstrādāšanas kārtību:

Normatīvi, atbilstoši kuriem, inženierbūves izpildmērījuma plānā jāiekļauj papildus informācija reģistrācijas un aktualizācijas vajadzībām:

 1. Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 6.pielikums – satur informāciju par katram inženierbūves veidam reģistrējamajiem inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem);
 2. Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" – satur informāciju par inženierbūves izpildmērījuma plānā norādāmo inženierbūves lietošanas veidu (4 zīmju kodu);
 3. Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” – nosaka prasības stāvu plāna vai telpu grupas plāna sagatavošanai gadījumos, ja inženierbūvē ir izbūvētas telpas.

Izpildmērījuma plāna vektordatne ir jāiesniedz elektroniskā formā un tai ir jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

Normatīvi, kuri nosaka inženierbūves izpildmērījuma plāna iesniegšanas formu:

 1. Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" 159., 160. punkts nosaka, ka kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai iesniegtos un citus kadastra objekta formēšanas dokumentus glabā kadastra lietā, kas ir nekustamā īpašuma lietas sastāvdaļa. Nekustamā īpašuma lietu par konkrētu nekustamo īpašumu veido papīra vai elektroniskā formā sagatavoto un saskaņā ar Arhīvu likumu elektroniskā formā pārvērsto dokumentu kopums.
 2. Dokumentu juridiskā spēka likums – 4. pants nosaka obligātos rekvizītus.
 3. Elektronisko dokumentu likums – 3. pants nosaka prasību pēc elektroniskā paraksta.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 633) 45., 164., 243., punktu, pēc būvdarbu pabeigšanas veic paveikto būvdarbu uzmērījumus un izpildmērījumus. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 2.1. apakšpunktu, izpildmērījums ir  topogrāfiskā informācija par būvi vai inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, ievērojot šajos noteikumos noteiktās prasības, savukārt, 2.2. apakšpunkts nosaka, ka izpildmērījumu plāns ir plāns, kurā attēlo būves vai inženierkomunikācijas izpildmērījumu laikā iegūto topogrāfisko informāciju.

Noteikumu Nr. 633 punkti 58., 188., 195., 263. paredz iesniegt VZD, reģistrācijai Kadastrā, inženierbūves ekspluatācijā pieņemšanas aktu un šīs inženierbūves izpildmērījumu plānu, nevis paveikto būvdarbu uzmērījumus (tie var būt izpildmērījumā, bet tur nevar nebūt būves kontūra).

Saskaņā ar iepriekšminēto normatīvo regulējumu sagatavotajā izpildmērijumā ir jābūt nepārprotami norādītai ierosinātājam piederošās inženierbūves kontūrai, neatkarīgi no paveikto būvdarbu apjoma parādītās kontūras.

icon_3.png Izpildmērijumi, kuros nebūs ievērotas minētās prasības nav izmantojami un netiks pieņemti datu reģistrācijai Kadastrā.

Piemērs ar komersanta autoceļa pieslēguma vietas valsts autoceļam nepareizu un pareizu attēlojumu attēlos zemāk.

 Nepareiza_plana_fragments_m.png
Spiediet uz attēla, lai to palielinātu

 Pareiza_plana_fragments-m.pngSpiediet uz attēla, lai to palielinātu

Inženierbūves izpildmērījuma plānā papildus jāiekļauj informācija par inženierbūves galveno lietošanas veidu atbilstoši normatīvajam regulējumam būvju klasifikācijā, kā arī par attiecīgās inženierbūves apjoma rādītājiem. 

Lai inženierbūves izpildmērījuma plānā papildus ievietojamā informācija būtu vienādi noformēta un uztverama, VZD ir izveidojis paraugu aizpildāmajai tabulai, ar ko papildināt izpildmērījuma plānus. Tabulas attēla piemērus skat. zemāk.

Tabula 1m.jpgSpiediet uz attēla, lai to palielinātu

Tabula 2m.jpg
Spiediet uz attēla, lai to palielinātu

Katrai inženierbūves daļai (atbilstoši būvju klasifikācijai) ir jānorāda savi apjoma rādītāji, saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada10. janvāra noteikumu Nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 6.pielikumu. Piemēram, ceļš (viena inženierbūve) var sastāvēt no vairākām daļām (daļa ar grants segumu, daļa ar asfaltbetona segumu) un informācijas tabulā ir jānorāda katras daļas atbilstošie apjoma rādītāji. Attiecībā uz tabulā norādāmo ielas, ceļa vai laukuma atšķirīgo platumu vai garumu dažādos tā posmos – tas ir inženierbūvi aprakstošs atribūts, kuru liek tādu, lai tas raksturotu inženierbūves lielāko daļu.

Ņemot vērā, ka VZD no iesniegtā izpildmērījuma plāna ir jāsagatavo konkrētās inženierbūves plāns un šī inženierbūve ir jāattēlo kadastra kartē, mērniekam izpildmērījuma plānā ir jāattēlo ne tikai situācija apvidū, bet ņemot vērā būvprojekta dokumentāciju, jāattēlo konkrētais kadastra objekta tā, lai tam būtu skaidri nosakāma kontūra, kuru var izmērīt. Pašu ielas ārējo kontūru veido kā noslēgtu daudzstūri (shape), bet plānā attēlo arī atšķirīgo ielas segumu kontūras, kā arī tādas kontūras, kuras ir jāizrēķina ārā no inženierbūves laukuma - atdalošās joslas ar veģetāciju u.tml.

Būves kontūrā nedrīkst būt izmantoti B-spline elementi.

Pareiza izpildmērījuma plāna fragmenta attēls

Tabula 3m.jpgSpiediet uz attēla, lai to palielinātu

Nepareiza izpildmērījuma plāna fragmenta attēls, no kura nav iespējams iegūt reģistrācijai nepieciešamo ceļa kontūru.

Tabula 4m.jpgSpiediet uz attēla, lai to palielinātu

Inženierbūves kontūru ar to aprakstošajiem atribūtiem nepieciešams iekopēt atsevišķā modelī izpildmērījuma plāna sastāvā (tā kā tas ir pievienotajos izpildmērījuma plānu paraugos). Skat. attēlus ar piemēru zemāk.

Tabula 5m.jpgSpiediet uz attēla, lai to palielinātu

 • Noformēšana un saturs
 • Izpildmērījuma plāna attēlošana

Saistītie resursi