Zemes īpašuma sastāva maiņa

VZD pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu veic Kadastrā datu aktualizāciju, grozot nekustamā īpašuma  sastāvu.

Zemes vai zemes un būves īpašuma sastāvu groza:

 • no tā atdalot nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību vai zemes vienību un uz tā esošajām būvēm), veidojot jaunu nekustāmo īpašumu vai pievienojot to citam nekustamajam īpašumam;
 • tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu, atdalot to no cita nekustamā īpašuma;
 • apvienojot reģistrētus nekustamos īpašumus vienā nekustamajā īpašumā.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par nekustamā īpašuma kadastra datu aktualizāciju Kadastrā.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR
Pakalpojumu var saņemt: 
 1. nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts
 2. kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
 3. valsts institūcija un vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;
 4. vietējā pašvaldība - attiecībā uz zemes reformai paredzēto zemi;
 5. valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 6. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
 7. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 8. iepriekšminēto personu pilnvarota persona (portālā Kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu  Kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības);
 9. zemes kadastrālais uzmērītājs uz kadastra subjekta iesnieguma pamata, ja tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana.

Pasūtot pakalpojumu ievēro šādus nosacījumus: 

 • no nekustamā īpašuma var atdalīt zemes vienību, kurai ir izgatavots atsevišķs zemes robežu plāns.
 • vienā nekustamā īpašuma sastāvā  var iekļaut vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam piederošās būves;
 • mainīt nekustamā īpašuma sastāvu var tikai zemesgrāmatā reģistrētajam nekustamajam īpašumam, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

Pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

 • brīvas formas rakstisks iesniegums, kurā norāda nekustamā īpašuma numuru un atdalāmas zemes vienības kadastra apzīmējumu, kā arī nekustamā īpašuma numuru, kuram vēlas pievienot zemes vienību. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants;
 • pilnvarotai personai – pilnvara.
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Nosacījumi
 • Iesniedzamie dokumenti

Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma sastāva maiņa” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.

E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu VZD sagatavoto iesniegumu par pasūtījumu.

VZD iesniegumu par pasūtījumu sagatavo 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma un ievieto to parakstīšanai portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pasūtījuma ieraksta.

Pakalpojuma saņemšanai persona var arī iesniegt brīvas formas rakstisku iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laka zīmogu.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  •    notārs vai bāriņtiesa;
  •    juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

Pakalpojumu var apmaksāt:

 • Portālā Kadastrs.lv, izmantojot Latvija.lv maksājumu sistēmu;
 • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
 • jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā  Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus  Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas  Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Nekustamā īpašuma sastāva maiņa 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

Par pakalpojumu tiks piemērots 10% cenas samazinājums, ja tas tiks pieprasīts un saņemts portālā Kadastrs.lv

 Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

 

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi