Ceļa servitūta reģistrācija

Ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav citu piekļūšanas iespēju savam īpašumam, var reģistrēt apgrūtinājumu - ceļa servitūtu.

Ceļa servitūts tiek nodibināts par labu nekustamajam īpašumam nevis tā īpašniekam un uzskatāms par patstāvīgu apgrūtinājumu. Reālservitūts pastāv tik ilgi, kamēr pastāv īpašums, kam par labu tas ir nodibināts. Apgrūtināt īpašumu ar servitūtu vai to iegūt par labu īpašumam var vienīgi īpašnieks (tiesiskais valdītājs, lietotājs), pamatojoties uz līgumu vai testamentu, vai tiesas lēmumu. Kopīpašuma gadījumā apgrūtinājumam ir nepieciešama visu īpašnieku piekrišana. Ja minētais īpašums ir apgrūtināts ar hipotēku, tad servitūtu var uzlikt vienīgi ar kreditora piekrišanu. No servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un saistoša pusēm, kā arī trešajām personām tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatā. Līdz brīdim, kamēr tas nav izdarīts, starp īpašniekiem ir spēkā vienīgi personiska saistība. 

Servitūta lietotājs ierosina citas personas zemes vienībā reģistrēt ceļa servitūtu par labu savam (valdošajam) īpašumam. Kalpojošais ir tas īpašums, kurā ir ceļa servitūts, bet valdošais - kas servitūtu lieto jeb valda. 

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
9.25 EUR
 Pakalpojumu var saņemt: 
 1. valdošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, kurš iesniedz dokumentu par ceļa servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu;
 2. kopīpašuma gadījumā - jebkurš valdošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 3. zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona (mērnieks), kura iesniedz ierosinātāja iesniegumu un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;
 4. valdošā nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja vai kadastra subjekta pilnvarota persona.
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 
 1. brīvas formas rakstisks iesniegums (pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants);
 2. dokuments (tiesas spriedums, līgums vai testaments) par ceļa  servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu un tā grafisko pielikumu, kurā iezīmēta ceļa servitūta atrašanās vieta;
  • Kā grafiskais pielikums parasti kalpo zemes robežu plāns vai kadastra karte ar iezīmētu ceļa servitūta līniju vai apgrūtijuma plāns, informācija par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem (apgrūtinājuma dzēšanas gadījumā);

2. kopīpašuma gadījumā - piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;

3. pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.

Lai ierosinātu ceļa servitūta reģistrāciju vai dzēšanu no Kadastra, jāizpildās šādiem nosacījumiem:
 • zemes vienība, kurā reģistrējams vai dzēšams servitūts, ir reģistrēta Kadastrā;
 • iesniegts dokuments par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu vai izbeigšanu; 
 • starp nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem ir noslēgts  līgums vai testaments, vai eksistē tiesas nolēmums par ceļa  servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu ar tam pievienotu grafisko pielikumu).
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Nosacījumi

Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu Kadastra datu aktualizācija sadaļā Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.

E-pakalpojumu var saņemt kadastra subjekts (kalpojošā īpašuma, kurā ir ceļa servitūts, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs), izmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu “Kadastra datu aktualizācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi".

E-pakalpojums nav pieejams servitūta lietotājam!

Lai ierosinātu reģistrēt ceļa servitūtu citas personas zemes vienībā par labu savam (valdošajam) īpašumam, servitūta lietotājam dokumenti VZD jāiesniedz klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

E-pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu:

 1. VZD sagatavoto iesniegumu par pasūtījumu, ko VZD sagatavo 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma un ievieto to parakstīšanai portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta.
 2. iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām:
  • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
  • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
   • notārs vai bāriņtiesa;
   • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  •    notārs vai bāriņtiesa;
  •    juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

Pakalpojumu var apmaksāt:

 • Portālā Kadastrs.lv, izmantojot latvija.lv maksājumu sistēmu ar internetbanku vai maksājumu karti;
 • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
 • jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā un ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei šeit.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāts ar paroli, pieejama šeit.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Apgrūtinājuma - ceļa servitūta reģistrācija 9.25 EUR viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 7.

icon_3.png  Par pakalpojumu tiks piemērots 10% cenas samazinājums, ja tas tiks pieprasīts un saņemts portālā Kadastrs.lv

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi