Zemes nekustamā īpašuma reģistrācija

Zemes īpašuma reģistrāciju Kadastrā ierosina, lai no Kadastrā reģistrēta īpašuma atdalītu objektus - vienu vai vairākas zemes vienības ar uz tām esošajām būvēm, un to reģistrētu atsevišķa nekustamā īpašuma sastāvā. Zemes īpašumu reģistrē arī gadījumos, kad no nekustamajiem īpašumiem atdalītos objektus apvieno viena īpašuma sastāvā.

Veidojot jaunu nekustamo īpašumu, vienlaikus groza tā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, no kura atdala nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē datus Kadastrā.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
30.00 EUR

Pakalpojuma izpildes rezultātā Kadastrā reģistrē nekustamo īpašumu ar piesaistītiem objektiem – vienu vai vairākām zemes vienībām un uz tām esošajām būvēm, aprēķinātu kadastrālo vērtību un novērtējumu Kadastrā.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā.

Pakalpojumu var saņemt: 

 1. nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 2. kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
 3. valsts institūcija un vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;
 4. vietējā pašvaldība - attiecībā uz zemes reformai paredzēto zemi;
 5. Valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 6. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
 7. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 8. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte).

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā un ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama iInformācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

 • Par pakalpojumu
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Pakalpojuma saņemšana

Lai varētu reģistrēt jaunu zemes nekustamo īpašumu, ir jāizpildās šādam nosacījumiem:

 • nekustamo īpašumu veidojošie nekustamā īpašuma objekti (zemes vienības, ēkas) ir reģistrēti Kadastrā;
 • zemes vienībai, kuru iekļauj nekusamā īpašuma sastāvā, ir izgatavots atsevišķs zemes robežu plāns.

icon_3.png  Nekustamā īpašuma sastāvā var iekļaut tikai vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam piederošās būves.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • brīvas formas rakstisks iesniegums, norādot nekustamā īpašuma kadastra numuru par kuru vēlaties saņemt pakalpojumu un informācijas izsniegšanas veidu (pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu noformē klientu apkalpošanas konsultants);
 • pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu, ja tāds piešķirts;
 • pašvaldības lēmumu par adreses piešķiršanu (oriģinālu vai tā atvasinājumu), ja zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā;
 • notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts;
 • ja tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas zemesgrāmatā un ierosinātājs ir viens no darījuma slēdzējiem, tad jābūt:
  • notariāli apstiprinātam darījuma līgumam;
  • notariāli apstiprinātam pilnvarojumam veikt darbības ar nekustamo īpašumu (pilnvarojums un tā apmērs var būt atrunāts darījuma līgumā);
 • pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi