Zemes vienības daļas reģistrācija

Zemes vienības daļu reģistrē Kadastrā, lai atbilstoši daļas platībai un piešķirtajam lietošanas mērķim varētu tai aprēķināt kadastrālo vērtību. Parasti zemes vienības daļu reģistrē un izmanto nomas vajadzībām.

Zemes vienības daļu Kadastrā reģistrē, nodalot daļu no zemes vienības, neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu. Pakalpojuma izpildes rezultātā Kadastrā  tiek reģistrēta zemes vienības daļa un aprēķināta tās kadastrālā vērtība.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju Kadastrā.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
30.00 EUR

Pakalpojumu var saņemt:

 1. nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 2. kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai viens no kopīpašniekiem, ja ir noslēgta un zemesgrāmatā nostiprināta dalītas lietošanas kārtība un zemes vienības daļa ir reģistrējama dalītajā lietošanā nodotajā daļā;
 3. valsts institūcija un vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;
 4. vietējā pašvaldība - attiecībā uz zemes reformai paredzēto zemi;
 5. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
 6. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 7. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.
Pakalpojuma saņemšanai iesniedz šādus dokumentus:
 1. iesniegums, kurā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurā nosaka zemes vienības daļu, zemes vienības daļas platību. Pasūtot pakalpojumu klātienē klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants;
 2. grafiskais pielikums – zemes robežu plāna kopija vai cits grafiskais materiāls, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokuments;
 3. valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu;
 4. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Lai saņemtu pakalpojumu, ievēro šādus nosacījumus: 
 • zemes vienība, kas tiek sadalīta zemes vienības daļās, ir reģistrēta Kadastrā;
 • sadalot zemes vienību zemes vienības daļās, visu Kadastrā reģistrēto zemes vienības daļu platību summai jāatbilst zemes vienības platībai.
 • Pakalpojuma saņēmēji
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Nosacījumi

Pakalpojumu iespējams pasūtīt, izmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Kadastra datu aktualizācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.

E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv.

Iesniedzamo dokumentu noformēšana

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu:

 • parakstītu Dienesta sagatavoto iesniegumu par pasūtījumu. VZD iesniegumu par pasūtījumu sagatavo 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma un ievieto to parakstīšanai portālā Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta.
 • parakstītos iesniegumam pievienotus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:
  •    elektroniskā dokumenta oriģinālu;
  •   papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
   •      notārs vai bāriņtiesa,
   •      juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma pieprasītājs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:

epasts-final1.jpg nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu:

 •    elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 •    papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  • notārs vai bāriņtiesa,
  • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma pieprasītājs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

sanemsana KAC.jpgklātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte).

Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšana persona to apmaksā:

 • Portālā Kadastrs.lv, izmantojot latvija.lv maksājumu sistēmu, ar internetbankas starpniecību vai maksājumu karti.:
 • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
 • jebkurā kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Pakalpojuma apmaksa

143773138581077-bt-3.png Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā ievieto pakalpojuma saņēmējam portāla kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts.

icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā izsniedz arī citā veidā:

epasts-final1.jpg pa e-pastu elektroniskā formā. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.
sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
sanemsana pasts.jpg pa pastu (dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju).

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastrā 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1.

 icon_3.png  Par pakalpojumu tiks piemērots 10% cenas samazinājums, ja tas tiks pieprasīts un saņemts portālā www.kadastrs.lv

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi