Prognozētās kadastrālās vērtības noteikšana

Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas prognozēto kadastrālo vērtību var izmantot, lai plānotu ar nekustamo īpašumu nākamajā gadā veicamās darbības, noskaidrotu iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa apmēru no nākamā gada 1. janvāra, kā arī iespējamo valsts nodevas apmēra lielumu, ja plānots iegādāties nekustamo īpašumu.

Kadastra objekta prognozētās kadastrālās vērtības noteikšanā izmanto nākamajam gadam apstiprinātos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus un Kadastrā reģistrētos kadastra objektu raksturojošos datus vērtības aprēķināšanas brīdī.

VZD nosaka prognozēto kadastrālo vērtību visiem Kadastrā reģistrētajiem kadastra objektiem uz noteiktu datumu (pēc tam, kad kārtējā gadā līdz 15. jūnijam ar Ministru kabineta noteikumiem tiek apstiprināti kadastrālo vērtību bāzes rādītāji). Aprēķinātajām prognozētajām vērtībām ir tikai informatīvs raksturs.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
līdz 5 darba dienām
Pakalpojuma maksa
33.35 EUR

Portālā Kadastrs.lv ikvienam interesentam pieejams e-pakalpojums „Detalizēti Kadastra teksta dati (bez līgumsaistībām)” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā ->Pārlūkot datus”.

E-pakalpojuma ietvaros tiešsaistē papildus bezmaksas kadastra teksta datiem, apmaksājot plašāku kadastra teksta datu pārlūkošanu, var pārlūkot informāciju par kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvju, telpu grupu vai zemes vienības daļu) prognozētajām kadastrālajām vērtībām, kas noteiktas uz noteiktu datumu pēc kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas un pieejamas līdz katra gada 31. decembrim. Maksa par prognozētās kadastrālās vērtības pārlūkošanu tiešsaistē portālā kadastrs.lv vienam nekustamam īpašumam ir 2.85 EUR.

Šeit jūs variet uzzināt plašāku informāciju par prognozētās kadastrālās vērtības pārlūkošanu kadastra objektiem, izmantojot e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv .

Pakalpojumu var pieprasīt jebkura persona, iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu, norādot kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi, telpu grupu vai zemes vienības daļu), kam nepieciešams noteikt prognozēto kadastrālo vērtību, un informācijas saņemšanas veidu.

Pakalpojuma iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

epasts-final1.jpg nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klintu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", kuram jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

sanemsana pasts.jpg pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klintu apkalpošanas centra pasta adresi..

Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā:

  • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
  • kredītiestādē vai pastā  vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.

Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD sagatavo dokumentu „Informācija par kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību”.

Pakalpojumu iespējams saņemt: 

KadastrsLV.png portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" elektroniskā formā.

       icon_3.png Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu VZD juridiskās personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

epasts-final1.jpg uz e-pastu (.pdf). 

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).

sanemsana pasts.jpg pa pastu.

  • Kadastrālās vērtības pārlūkošana
  • Pakalpojuma pasūtīšana
  • Pakalpojuma saņemšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādam nosacījumam:
  • kadastra objekts (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, buve, telpu grupa), kam nepieciešams noteikt prognozēto kadastrālo vērtību, ir reģistrēts Kadastrā.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumenta sagatavošana 33.35 EUR viena vērtība 36.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi