Pakalpojumu saraksts

Pakalpojumu saraksts

Būvju un telpu grupu teksta un telpisko datu iegūšana reģistrācijai un aktualizācijai Kadastrā (būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana):

 • Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana, apsekojot apvidū;
 • Būvju un telpu grupu raksturojošo datu iegūšana, neapsekojot apvidū;
 • Ēkas un inženierbūves nolietojuma noteikšana.

Datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā:

 • Jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai reģistrācijas atteikums;
 • Kadastra objekta datu aktualizācija vai aktualizācijas atteikums;
 • Kadastra objekta datu dzēšana.

Informācijas izsniegšana:

 • Informācijas izsniegšana no Kadastra informācijas sistēmas:
  • Standartizēta apjoma un veida Kadastra informācijas sistēmas datu izsniegšana;
  • Nestandartizēta apjoma un veida Kadastra informācijas sistēmas datu izsniegšana;
  • Tipveida kadastra informācija;
 • Informācijas izsniegšana no Valsts adrešu reģistra;
 • Informācijas izsniegšana no Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes;
 • Informācijas izsniegšana no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas;
 • Informācijas izsniegšana no Dienesta arhīva;

Kadastrālā vērtēšana:

 • Kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;
 • Speciālo vērtību noteikšana.

Lēmumu pieņemšana, atzinumu sniegšana un apliecinājumu sagatavošana:

 • Lēmuma pieņemšana zemes reformas ietvaros normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • Atzinuma sniegšana normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • Apliecību un izziņu sagatavošana.

Pakalpojumu saraksts apstiprināts ar Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores  rīkojumu 26.06.2017 Nr. 1-03/42 "Par valsts pārvaldes pakalpojumu sarakstu".

 

Saistītie resursi