Būvju reģistrācija uz izpildmērījuma plāna pamata paredzēta tikai tām inženierbūvēm un pirmās grupas ēkām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā nav noteikta prasība pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā veikt būves kadastrālo uzmērīšanu.

Ja būvniecības regulējošie normatīvie akti nosaka prasību pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā veikt būves kadastrālo uzmērīšanu, būves Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas būves kadastrālās uzmērīšanas procesā.

Valsts zemes dienests turpmāk neveiks nekādu izpildmērījuma plānu apstrādi būves reģistrācijai vai būves datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma datu pamata, bet normatīvajos aktos noteiktās pirmās grupas ēkas un inženierbūves reģistrēs Kadastra informācijas sistēmā un attēlos kadastra kartē  atbilstoši izpildmērījuma plānā norādītajai kontūrai un apjoma rādītājiem.  Līdz ar to izpildmērījuma plānā ir jāattēlo ne tikai situācija apvidū, bet ņemot vērā būvprojekta dokumentāciju, jāattēlo konkrētā būve tā, lai tai būtu skaidri nosakāma kontūra un apjoma rādītāji.

Izpildmērījuma plāns, kurā nebūs ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, nav izmantojams un netiks pieņemts datu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā!