Zemes reforma – atslēga uz īpašumu

Grāmata pieejama Latvijas augstskolās un universitātēs, pašvaldībās un lielākajās bibliotēkās.

Grāmata „Zemes reforma-atslēga uz īpašumu” raksturo galvenos zemes reformas īstenošanas posmus, sākot no zemes pieprasīšanas īpašumā un tās piešķiršanas, līdz piešķirtās zemes uzmērīšanai un pirmreizējai īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā laika posmā no 1990. līdz 2012. gadam. Grāmatu sarakstījis 15 autoru kolektīvs, un šo procesu gada garumā vadīja Judīte Mierkalne, Dienesta Zemes reformas procesu daļas vadītāja. Arī pārējie autori ir Dienesta ilggadējie darbinieki –  savas nozares profesionāļi, kā arī pieaicinātie eksperti. Grāmata atklāj zemes reformas procesa attīstību vairāk nekā 20 zemes reformas īstenošanas gados, satur plašu statistisko informāciju, kā arī normatīvo aktu klāstu. Grāmatā analizēta to grozījumu ietekme uz zemes reformas procesiem. Dots arī katra autora novērtējums par konkrētā procesa norisi un rezultātiem.

Ar ko grāmata ir vērtīga un kas tajā atrodams?

Tas ir vēsturisks ieskats Latvijā realizētajās zemes reformās laikā no 1804. – 1990. gadam. Grāmatā apkopots pārskats par 67 zemes reformu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, to mērķiem un būtiskāko grozījumu nozīmi un sekām gan attiecībā uz lauku apvidu zemi, gan pilsētu zemi, gan uz lauku un pilsētu teritoriju zemi.

Treškārt, grāmatā analizēti zemes reformas realizācijā iesaistīto institūciju uzdevumi un to pārdale attiecīgos laika posmos, kā arī zemes reformas pabeigšanas mērķi un uzdevumi. Analizēta zemes pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība lauku apvidos un pilsētās, kā arī aplūkots īpašuma tiesību atjaunošanas un zemes izpirkšanas process un īpašuma tiesību atjaunošanas process uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi lauku apvidos. Grāmatā sniegts ieskats kompensējamās zemes vērtības noteikšanā, tai skaitā:

  • kompensācijas aprēķināšanas kārtība lauku apvidos un pilsētās;
  • līdzvērtīgas zemes platības aprēķināšana lauku apvidos un pilsētās.

Tāpat grāmatā parādītas zemes vērtēšanas metodikas zemes izpirkšanai lauku apvidos un pilsētās, kā arī dota rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes analīze; raksturots zemes mērniecības process, tai skaitā attiecībā uz: zemes robežu ierādīšanu un uzmērīšanu, saskaņošanu un zemes uzmērīšanas darbu uzraudzību; parādīta zemes ierīcības projektu nozīmība zemes reformas sākumā un noslēgumā; dots ieskats par valsts budžeta līdzekļiem zemes robežu uzmērīšanas procesā; kā arī analizēti jautājumi par zemes robežu strīdiem un to izskatīšanas kārtību, kā arī zemes reformas mērķa rezultāti. Līdz ar to grāmata var būt noderīga gan studentiem, gan profesionāļiem, gan jebkuram interesentam, lai izprastu zemes reformas procesus mūsu valstī pēdējo 20 gadu laikā.

Pateicības

Zemgales apgabaltiesas vārdā vēlos pateikties par doto iespēju saņemt VZD izdoto grāmatu “Zemes reforma – atslēga uz īpašumu”. Esam aktīvi piedalījušies ar zemes reformu saistītu strīdu risināšanā, tāpēc būs prieks iepazīties ar Jūsu izdoto grāmatu.

Ar cieņu,

Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja Regīna Knabe

Saistītie resursi