Kas ir ierobežotas pieejas informācija

Ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm (Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa).

Informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, noteikta Informācijas atklātības likuma 5. panta otrajā daļā, ārējos normatīvajos aktos un to var noteikt arī iestādes vadītājs.

Dienestā ar 2018. gada 19. decembra rīkojumu Nr. 1-03/138 “Par Valsts zemes dienesta ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu” ierobežotas pieejamības statuss noteikts šādai informācijai.

I. Ierobežotas pieejamības informācija, kurai statuss noteikts ar likumu

Nr.p.k. Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
1. Sarakste ar informācijas pieprasītājiem – fiziskām un juridiskām personām un ziņas par šīm personām Informācijas atklātības likuma 11. panta sestā daļa
2. Informācija, kas atklāj iesnieguma iesniedzēja identitāti un iesniegumā norādītie fakti, ja iesniedzējs norādījis iesniegumā, ka nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti tiktu izpausti Iesniegumu likuma 9. pants
3. Dienesta iepirkumu kandidātu un pretendentu iesniegtā informācija (piedāvājumi), kas satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju Publisko iepirkumu likuma 14. panta otrā daļa,
Komerclikuma 19. pants,
Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3. punkts
4. Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu esība, skaits, saturs (līdz piedāvājumu atvēršanai) Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa 
5. Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu vērtēšanas process (līdz lēmuma pieņemšanai un rezultātu paziņošanai) Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa, 40. panta ceturtā daļa
6. Datu sniedzēja iesniegtie dati iekļaušanai ATIS un tajā uzkrātie dati (izņemot datus par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām), par kuriem datu sniedzējs ir informējis, ka tie ir ierobežotas pieejamības informācija (līdz datu sniedzēja norādītajam termiņam). Informācijas sistēmas datus, kuri saskaņā ar Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumā noteikto ir vispārpieejama informācija, izsniedz kā vispārpieejamu informāciju arī tad, ja datu sniedzējs norādījis uz tās ierobežotas pieejamības statusu Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 10. panta piektā daļa
7. Komersanta nodotā informācija Valsts zemes dienestam, ja norādīts, ka informācija ir komercnoslēpums un tam norādīts tiesiskais pamatojums Komerclikuma 19. pants,
Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3. punkts
8. Dienesta sarakste ar informācijas pieprasītāju Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumu Nr. 216 “Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu” 18. punkts

II. Informācija iestādes iekšējai lietošanai

Nr.p.k. Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. Dienesta sagatavoto dokumentu projekti (vēstuļu, protokolu, atzinumu, slēdzienu, skaidrojumu, viedokļu, lēmumu, normatīvo aktu u.c. projekti) un darba materiāli to izstrādei (līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums (parakstīts dokuments) vai dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības informācija, nosūtīts adresātam vai publicēts) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts
 2. No citām institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA”, un sarakste par šo informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 3., 4., 5. punkts un trešā daļa
 3. Tiesvedības dokumenti,  kas satur ierobežotas pieejamības informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrā daļa, 8. pants,
2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārējā datu aizsardzības regula) 4. panta 1) apakšpunkts
4. Dienesta sarakste ar tiesībsargājošām iestādēm par konkrētu tiesību subjektu vai personu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrā daļa, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4.panta 1) apakšpunkts
 5. Dokumenti (ekspertu un speciālistu atzinumi, privātpersonu vai iestāžu veikto pētījumu rezultāti, citi dokumenti), kurus pēc Dienesta pieprasījuma sagatavojušas pieaicinātas personas vai cita iestāde un kuri izstrādāti lēmumu pieņemšanai, citu dokumentu sagatavošanai vai iestādes funkciju veikšanai (līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicēts). Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta otrā daļa
 6. Informācija, ko Dienests saņem, pamatojoties uz līgumiem un licencēm (datu izplatīšanas, datu apmaiņas, publiskā pakalpojuma līgumi u.c.), ja atbilstoši līgumam vai licencei saņemtā informācija izmantojama Dienesta datu izmantošanas kontrolei Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 5. punkts
 7. Dienesta nodarbināto savstarpējā sarakste, tajā skaitā sarakste ar elektroniskā pasta starpniecību, kas nepieciešama, sagatavojoties lietu kārtošanai Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts
 8. Dienesta nodarbinātā dienesta ziņojums, paskaidrojums, atskaite, viedoklis un dokumenti, kas paredzēti un noteikti iestādes iekšējai lietošanai, vadības rezolūcija (līdz lietas izskatīšanas pabeigšanai) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā un otrā daļa 
 9. Audita un revīzijas ziņojumu, ieteikumu ieviešanas projekti Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā daļa
 10. Dienesta informatīvā tālruņa audioieraksti Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2. un 4. punkts
11. Dokumentu pārvaldības sistēma Doclogix Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
12. Resursu vadības sistēma Horizon Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
13. Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēma (PAIS) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
14. Dienesta iekšējās komunikācijas sistēma (IKS) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
15. Datu apstrādes darbību reģistrs, personas datu apstrādes atbilstības novērtējums u.tml. novērtējumi vai ziņojumi par ietekmi uz personas datu aizsardzību Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā daļa un otrās daļas 2. punkts
16. Dienesta informācijas sistēmu dokumenti un dati – programmatūras un datu bāzu projektējuma apraksti; administratoru rokasgrāmata; instalācijas instrukcija; programmu licenču instalācijas kodi un datnes; programmatūru instalācijas pakotnes; programmatūras pirmkodi; konfigurācijas pārvaldības plāns; programmatūras konfigurācijas vienuma apraksts; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu konfigurācijas parametri; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu auditācijas pieraksti; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu lietotāju piekļuves rekvizīti; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības dokumentācija; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pārvaldības dokumentācija (arhitektūra, shēmas, apraksti) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībāInformācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām

III. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi

Nr.p.k. Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. Nodarbināto personas kontu kartiņas Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4.panta 1) apakšpunkts
 2. Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu dokumenti, darba nespējas lapas Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Darba likuma 38. un 93. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) un 15) apakšpunkts, 9. panta 1. punkts
 3. Nodarbināto disciplinārlietas, dienesta pārbaudes un ar to saistītie dokumenti Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
 4. Nodarbināto personas lietas, t.sk. atbrīvoto nodarbināto personas lietas Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Darba likuma 38. un 93. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
 5. Darba līgumos, uzņēmumu līgumos iekļautie fizisko personu dati Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4.panta 1) un 15) apakšpunkts
 6. Pētījumu ietvaros veiktie apsekojumi, aptaujas anketas, kuros respondenti ir fiziskas personas un ir identificējami Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
 7. Darba drošības instruktāžu reģistrācijas žurnāli, nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi un izmeklēšanas materiāli Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
 8. Dienesta rīcībā esošajos dokumentos un informācijas sistēmās esošie fiziskās personas dati Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
 9. Telpu grupas plāns, stāva plāns un inženierbūves plāns, kā arī citi dati un dokumenti, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
10. Videonovērošanas sistēmās iegūtie materiāli Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts

IV. Informācija, kas attiecas uz nodarbināto atestācijas, konkursu un citu līdzīga rakstura novērtējumu procesu

Nr.p.k. Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. Pieteikuma dokumenti izsludinātajiem nodarbināto amatu konkursiem, amatu konkursu dokumentācija, amatu pretendentu novērtēšanas dokumenti un amatu konkursu protokoli Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. un 5. punkts un 8. pants,
Darba likuma 38. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts
 2. Informācija par nodarbināto darbības novērtēšanu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5. punkts

V. Informācija dienesta vajadzībām

Nr.p.k. Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. No citām institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „DIENESTA VAJADZĪBĀM”, un sarakste par šo informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 6. punkts, 8.1 panta pirmā daļa
 2. No ārvalstu institūcijām, starptautiskām organizācijām vai to institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „RESTRICTED” vai „EU RESTRICTED”, un sarakste par šo informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 6. punkts, 8.1 panta pirmā daļa

Saistītie resursi