Paraksttiesību pārbaude

Saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi 16. punktu, ierosinātāja vai pierobežnieka pilnvarotās personas uzrāda un iesniedz mērniekam dokumentus par pārstāvības tiesībām.

Mērniekam, uzaicinot ierosinātāju un pierobežnieku uz lauka darbiem uzaicinājuma vēstulē jābrīdina par nepieciešamību uzrādīt un iesniegt minētos dokumentus, lai iesniegtos dokumentus varētu pievienot elektroniskai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai.

Juridisku personu parraksttiesību pārbaude

Tā kā VZD ir pieejami Uzņēmuma reģistra dati, tad jurdisku personu gadījumā, ja mērnieks personas paraksttiesības pārbaudījis atbilstoši informācijai no minētā reģistra vai Lursoft, tad elektroniskai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai var nepievienot dokumentu, kas apliecina paraksttiesības, bet paraksta zonā, blakus personas parakstam un tā atšifrējumam, mērniekam jānorāda: „paraksttiesības pārbaudītas (norādot informācijas avotu un konkrētu datumu)”.

Minētā kārtība nav attiecināma uz gadījumu, kad zemes īpašnieka – juridiskas personas vai institūcijas – pilnvarotā persona, ierosina Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā (VZD un ZG integrēto procedūru gadījums), tad ir iesniedzama normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara (Ministru kabineta noeikumu 1019 161. punkts).

VZD iesaka pārbaudīt uzņēmumu valdes locekļu pārstāvības tiesības Uzņēmuma reģistra datos dienā, kad noteikta robežu apsekošana apvidū vai 1 dienu pirms apsekošanas, lai izvairītos no gadījuma, kad juridiskās personas pārstāvis mērniekam iesniedz izziņu un kā valdes loceklis paraksta zemes kadasrālās uzmērīšanas dokumentus, bet patiesībā jau iepriekš ir notikušas izmaiņas Uzņēmuma reģistrā un valdes loceklim paraksta tiesības konkrētajā datumā vairs nebija. Pēc būtības mērniekam nav tiesības dot parakstīt zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā sagatavotu dokumentu personai, kurai nav tādas tiesības. Ja tomēr kādu apsvērumu dēļ nebija iespējams pirms došanās apvidū pārbaudīt Uzņēmuma reģistrā reģistrēto informāciju, tad VZD ieskatā attiecībā par:

  • robežu apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas aktu –  blakus personas, kura ir parakstījusi aktu, bet tai šādu tiesību nav, parakstam mērnieks pieraksta, ka atbilstoši Uzņēmuma reģistra datiem personai nav tiesības parakstīt dokumentu. Minētais attiecas tikai uz pierobežniekiem;
  • robežas neatbilstības novēršanas aktu vai, ja tiesības parakstīt dokumentu nav ierosinātājam, tad šādas atzīmes nav pieļaujamas un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi nevar tikt turpināti. 

icon_3.png Svītrot parakstus nav pieļaujams!

Pašvaldības pārstāvība

Gadījumos, kad domes priekšsēdētājs saskaņo apgrūtinājumu plānu vai citus dokumentus, VZD paļaujas, ka pašvaldības rīcība ir tiesiska un konsekventa un tās sniegtā informācija ir patiesa un neprasa papildus apliecinājumu tam, ka konkrētā persona tiešām ieņem domes priekšsēdētāja amatu. Domes priekšsēdētāja kā amatpersonas tiesības un pilnvaras noteiktas likuma "Par pašvaldībām" 6. nodaļā.

Saistītie resursi