Tiesas sprieduma izpilde

Kā mērniekam rīkoties, ja jādala zemes vienība, pamatojoties uz tiesas spriedumu.

Ja mērniekam, izpildot spēkā stājušos tiesas nolēmumu, ir jāsadala zemes vienība, tiesas nolēmums, kas paredz izmaiņas zemes robežā, un grafiskais pielikums, kurā attēlotas tiesas nolēmumā noteiktās zemes vienības robežlīnijas, ir tiesiskais pamatojums šādu darbību veikšanai. Grafiskais materiāls obligāti pievienojams zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai. Zemes ierīcības projekts tādā gadījumā nav jāizstrādā. 

Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu kopīpašuma reālās sadales gadījumā, mērnieks rīkojas sekojoši:

  1. atbilstoši  A vai B personas – ierosinātāja lūgumam, pieprasa kadastra informāciju par sadalāmo zemes vienību, pieprasa arī plānotās zemes vienības kadastra apzīmējumu (pieļaujams, ka sadali var  ierosināt tikai B persona, jo spēkā stājies spriedums aizstāj zemesgrāmatā reģistrētā īpašnieka A personas ierosinājumu, piekrišanu);
  2. atbilstoši spriedumam uzmēra jauno nodalāmo zemes vienību (ja ierosina arī paliekošās zemes vienības uzmērīšanas – uzmēra arī to), sagatavo zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu un iesniedz to datu reģistrācijai Kadastrā. Uz zemes robežu apsekošanu, noteikšanu vienmēr aicina gan A personu, gan B personu. Ja aktus atsakās parakstīt A persona, kas nav ierosinātājs, izvērtējot iebildumu pamatotību, mērnieks var turpināt darbus un iesniegt lietu datu aktualizācijai un reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā. Tāpat rīkojas gadījumā, ja  A persona nav ieradusies uz zemes robežu apsekošanu, noteikšanu.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta un lietā esošie dokumenti noformējami pēc tādiem pat principiem kā citos gadījumos, kad tiek veikta zemes vienības kadastrālā uzmērīšana.

Par A personai palikušo zemes vienības daļu mērniecības dokumentus var nesagatavot, ja par to nav ierosinājuma un ar tiesas spriedumu nav uzlikts tāds pienākums.

Saistītie resursi