2013. gada 19. aprīļa sēde Nr. 4

Dienests informē Mērniecības konsultatīvo padomi (turpmāk - Padome) par būvju kadastrālās uzmērīšanas procesu pēc tās attīstības koncepcijas ieviešanas un arī par grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Padome atbalsta nepieciešamību veikt aptauju mērnieku vidū par viņu attieksmi, uzņemties arī  būvju kadastrālo uzmērīšanu. Pēc aptaujas apkopošanas Padomē turpinās diskusiju par mērnieku sertificēšanas procesu.

Tiek turpināta diskusija par vienotu zemes vienības robežzīmju ieviešanu. Padomes locekļi vienojas, ka sniegs savus viedokļus mēneša laikā pēc sanāksmes, atbildot uz Dienesta sagatavotajiem jautājumiem.

Dienests informē par grozījumiem augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumos un sniedz atbildes uz visu klātesošo jautājumiem.

Padomes priekšsēdētājs informē par ideju vienkāršot robežu kamerālo pārzīmēšanu no arhīva materiāliem - daudzo robežplānu kamerālo pārzīmēšanu atceļam, bet Dienests pēc mērnieka pieprasījuma sagatavo izvilkumus, katrai zemes vienībai atsevišķi. Savas aktualizētās zemes vienības datus mērnieks iezīmēs attiecīgās vienības izvilkumā.

Padomes priekšsēdētājs lūdz sniegt informāciju par Ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas virzības gaitu. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvis informē par tā gaitu.

Saistītie resursi