2013. gada 27. novembra sēde Nr. 7

27. novembrī, šā gada noslēdzošajā Dienesta Mērniecības konsultatīvās padomes (Padome) sēdē tās dalībnieki iepazinās ar Dienesta ziņojumu par izmaiņām zemes kadastrālās uzmērīšanas (ZKU) dokumentu izvērtēšanas procesā, kā arī ar Zemes ierīcības likuma grozījumu priekšlikumiem.
 

Padomes sēdē Dienesta pārstāvji ziņoja par ZKU dokumentu izvērtēšanas procesa izmaiņām. Tā kā izsniegto reģistrācijas atteikumu skaits vēl joprojām ir liels, tad tiks uzlabots ZKU dokumentu izvērtēšanas process. Šobrīd tiek padziļināti apmācīti vairāk nekā 50 Dienesta speciālisti. No 1. janvāra papildus esošajam izvērtēšanas procesam padziļināti tiks izvērtēti: akti, mērījumu dati, un īpašnieku, pierobežnieku tiesību ievērošana.

Tāpat Dienesta informēja par grozījumiem likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, kur, precizējot nosaukumu, tiek svītrots vārds „zvērināts” no profesijas nosaukuma „zvērināts mērnieks”.

Padomes locekļi izskatīja arī 2013. gada 14. novembrī Tieslietu ministrijas Vadības komitejas apstiprinātos Zemes ierīcības likuma grozījumu priekšlikumus, ko iesniedza VZD:

  • satura un aprites vienkāršošana,
  • Dienesta saskaņojuma zemes ierīcības projektam atcelšana,
  • zemes ierīcības projektu elektroniskas saskaņošanas ar pašvaldībām ieviešana,
  • zemes kadastrālo uzmērītāju un zemes ierīkotāju kompetences apvienošana, izsniedzot vienu sertifikātu.

Padome turpināja diskusiju par  semināru un konferenču apmeklēšanu kā papildinājumu mērnieku pārsertificēšanai. Tika izskatīti Latvijas Mērnieku biedrības sagatavotie kritēriji. Padome atbalstīja kritēriju ieviešanu un sniedza papildus priekšlikumus.

Dienests arī informēja par plānotajiem grozījumiem ar nozari saistītajos normatīvos 2014. gadā. 

Saistītie resursi