2013. gada 5. septembra sēde Nr. 6

Mērniecības konsultatīvā padome (Padome) vienojas par iespējamiem robežzīmju veidiem, ko Padome ieteiks Dienests pārbaudīt aprobācijas procesā, lai tos izmēģinātu dabā un pārbaudītu, vai tie ir piemēroti Latvijas apstākļiem.

Padomē tiek izskatīts vienoto zemes robežzīmju ieviešanas plāns. Dienests sagatavos un nākamajā sēdē informēs Padomes locekļus par pirmreizēji instrumentāli uzmērītu zemes vienību skaitu un atkārtoti instrumentāli uzmērītu zemes vienību skaitu.

Padomes priekšsēdētājs informē par plānotajiem grozījumiem Zemes ierīcības likumā un saistošajos noteikumos. Padome vienojas, ka tās locekļi sniedz savus priekšlikumus grozījumiem. Grozījumu projektu Dienests sagatavo līdz nākamajai Padomes sēdei, risinot sniegtās problēmas un iekļaujot Padomes locekļu ierosinājumus.

Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis ierosina, ka viens no kritērijiem pārsertifikācijai varētu būt semināru un konferenču apmeklējums. Padome atbalsta šādas sistēmas ieviešanu un piekrīt, ka Padomē varētu apspriest un apstiprināt kritērijus. Nākamajā Padomes sēdē izskatīs kritērijus un vienosies par viedokli, lai var iesniegt kā priekšlikumu sertificēšanas institūcijām.

Papildus tiek izvirzīti jautājumi, ko Padomes locekļi atbalsta izskatīšanai tuvākajās sēdēs:

  • Dienests informēs, kādi ar mērniecību saistīti normatīvi varētu tikt grozīti 2013. gada beigās un 2014. gadā;
  • par topogrāfiju saskaņošanu ar elektronisko parakstu;
  • par skaidrojumiem, kā tiek izprasti būvnormatīvi par izpilduzmērījumiem.

 

Saistītie resursi