2014. gada 11. decembra sēde Nr. 11

2014. gada 11. decembrī Valsts zemes dienestā (VZD) notika Mērniecības konsultatīvās padomes (Padome) sēde, kurā tika izskatīti vairāki nozarei aktuāli jautājumi.

Padome dienas kārtību sāka ar VZD ziņojumu ar zemes konsolidācijas procesa Latvijā ieviešanas gaitu, iezīmējot mērnieku un zemes ierīkotāju lomu šajā procesā. Padomē izrādīja interesi par plānotā procesa gaitu un arī zemes ierīkotājam nepieciešamo kompetenci. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edvīns Kāpostiņš klātesošos informēja par grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kā arī par noteikumu „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” projektu, kuru paredzēts šīs nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā. Tā kā Padomes locekļiem bija atšķirīgi viedokļi par zemes ierīkotāju lomu un atbildību informēt īpašnieku pirms pasūtījuma pieņemšanas par zemes ierīcības projekta par īpašuma sadali pieņemšanu, tad tika nolemts, ka šajā jautājumā tiks organizēta atsevišķa sanāksme. 

Pārstāvji no universitātēm izteica viedokli par vienotajām robežzīmēm, kuras tika izsniegtas izmēģināšanai. VZD dalījās ar pieredzi, kādu ieguva Lietuvā, iepazīstoties  ar kaimiņu pieredzi  vienotas robežzīmes ieviešanā. 

Dienas kārtību noslēdza diskusija par Aizsardzības ministrijas uzsāktās augstuma sistēmas maiņu, kuru ievadīja LĢIA pārstāvja Ivara Liepiņa ziņojums. Par jaunās augstuma sistēmas ieviešanas sekām nobažījušies mērniecības uzņēmumi, kurus pārstāvošā Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija  vairākām ministrijām un valsts iestādēm, kā arī Mērniecības konsultatīvajai padomei  nosūtījusi vēstuli,  norādot uz konstatētajām problēmām un neskaidrībām, kā arī lūdzot apturēt jaunās augstuma sistēmas ieviešanu līdz jaunā kvaziģeoīda modeļa pārbaudei. 

Diskusijas rezultātā tika panākta vienošanās, ka tuvākajās nedēļās LĢIA, pirmkārt, sagatavos un publicēs jaunā kvaziģeoīda modeļa aprakstu; otrkārt, publicēs jaunā kvaziģeoīda modeļa validācijas procesa aprakstu, validācijas metodiku un iegūtos rezultātus, kā arī informāciju, kas izmantota modeļa izstrādei un validācijai; treškārt, sagatavos vēstuli Inženierkomunikāciju turētāju padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai, Ekonomikas ministrijai un Dienestam, izskaidrojot iespējamās augstumu atšķirības pirms un pēc augstuma sistēmas maiņas iegūtiem augstumu datiem. 

Mērnieku organizācijas un augstskolas apņēmās informēt LĢIA par mērījumiem, kuros iegūtie dati norādīs uz iespējamām jaunās augstuma sistēmas nepilnībām.

 

Saistītie resursi