2014. gada 18. jūnija sēde Nr. 9

2014. gada 18. jūnija notika šā gada otrā Valsts zemes dienesta (VZD) Mērniecības konsultatīvās padomes (Padome) sēde, kurā tika izskatīti vairāki jautājumi. 

Padome sēdes dienas kārtību sāka SIA „Baltplasta 2002” pārstāvis iepazīstināja ar vienoto robežzīmju ieviešanas procesu Lietuvā, kā arī ar atsevišķu ar šā gada 1. jūniju apstiprināto robežzīmju paraugiem. Universitāšu pārstāvji un VZD vienojās, ka augstskolu pasniedzēji izmēģinās robežzīmes praksē. 

Pēc tam VZD informēja par iespējām automātiskai ATIS aizpildīšanai, izmatojot ADTI datubāzē ievietoto informāciju. Prezentācijā tika analizēta iespēja ATIS objekta datu sagatavošanai izmantot ADTI datubāzē ievietoto informāciju. MicroStation un AutoCAD programmatūras nav paredzētas ĢIS datu kopu veidošanai, tādēļ sanāksmē apsvēra iespēju iesaistīt augstskolu studentus veikt pētnieciskos darbus, meklējot labākos tehniskos risinājumus ADTI pārveidošanai ATIS vajadzībām.

VZD informēja par inženierbūvju reģistrēšanu Kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz izpilduzmērījumiem (izpildmērījums – topogrāfiskā informācija par būvi vai inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, ievērojot MK 24.04.2012 noteikumos Nr.281 noteiktās prasības), kuriem ir jābūt veiktiem atbilstoši precizētajiem ceļu būves normatīvajiem aktiem un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes  noteikumiem.

Saistītie resursi