2014. gada 20. marta padomes sēde Nr. 8

20. martā, notika šā gada pirmā Valsts zemes dienesta (VZD) Mērniecības konsultatīvās padomes (Padome) sēde, kurā tika izskatīti vairāki jautājumi.

Padomes sēdes dienas kārtību sāka ar jautājuma „Lineāro inženierbūvju izpildmērījumu datu aprite” izskatīšanu, kur diskusijā papildus Padomes locekļiem piedalījās arī pārstāvji no Latvijas valsts ceļiem, Latvijas valsts mežiem, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta.

Diskusija tika sākta ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu apvienības pārstāvja Aigara Ansberga ziņojumu par lineāro inženierbūvju izpildmērījumu datu aprites problēmām, neskaidrajiem jautājumiem, negatīvajām sekām, iespējamajiem risinājumiem un datu aprites nepieciešamību. Pēc ziņojuma klātesošie iesaistījās diskusijā, kurā lineāro inženierbūvju turētāji paskaidroja savu redzējumu un klātesošie vienojās arī par iespējamajiem risinājumiem.

Kā otrs jautājums padomes dienas kārtībā bija VZD ziņojums par aktuālajām izmaiņām šādos normatīvajos aktos: 

Padomē par vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanu un pašvaldību aktivitātēm ziņoja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) direktors Harijs Baranovs.

Tāpat VZD informēja par Zemes ierīcības likuma grozījumu un Kadastra likuma grozījumu projekta virzību.

 

Saistītie resursi