Valsts adrešu reģistrs (turpmāk tekstā – Adrešu reģistrs) ir Dienesta informācijas sistēma, kas nodrošina:

  • datorizētu adresācijas objektu uzskaiti teksta (ar detalizāciju līdz telpu grupai) un kartes veidā (ar detalizāciju līdz zemes vienībai vai ēkai);
  • sistematizēta adrešu saraksta uzturēšanu, kur katrai adresei piešķirts individuāls un nemainīgs kods;
  • ar adresēm saistītās informācijas sniegšanu.

Adrešu reģistra darbību valstī regulē Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums un uz tā pamata izdotie Adresācijas noteikumi.

Katram adresācijas objektam, neatkarīgi no tā, vai tas ir dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, dzīvojamā ēka, iela, novads, pilsēta, tiek piešķirts 9 ciparu kods. Šis kods paliek nemainīgs visu adreses vietas pastāvēšanas laiku.

Adresācijas objektu kodu izmantošana valsts un pašvaldību, kā arī citās informācijas sistēmās un reģistros ļauj nodrošināt nekļūdīgu vajadzīgo ziņu atrašanu, kā meklēšanas kritēriju izmantojot adresi, tādējādi atvieglojot savstarpēju informācijas apmaiņu starp reģistriem. Adrešu reģistra datu lietotājiem zūd nepieciešamība patstāvīgi aktualizēt adrešu datus, līdz ar to radot finansiālo un cilvēku resursu ekonomiju.

Adrešu reģistra informācija balstīta uz normatīvajiem aktiem un pašvaldību lēmumiem, t.i., to institūciju dokumentiem, kuru kompetencē ir adrešu piešķiršana, maiņa vai likvidēšana. Tāpat Adrešu reģistrā ir adreses, kas reģistrētas datu sākotnējās uzkrāšanas laikā izmantojot datus, kas bija citu valsts reģistru rīcībā (Kadastra informācijas sistēma, Iedzīvotāju reģistrs, nodokļu maksātāju reģistrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra u.c.).

Adresācijas objekta kods, tips, adreses pieraksts un adresācijas objekta alternatīvais vai vēsturiskais nosaukums (ja tāds ir), kā arī Adrešu reģistra telpiskie dati  ir pieejami ikvienam pārlūkojamā veidā Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv sadaļā "Valsts adrešu reģistrs".

Aktuālie adrešu reģistra teksta dati un  vēsturiskie adrešu pieraksti,  kā arī Adrešu reģistra telpiskie dati ir pieejami ikvienam Latvijas Atvērto datu portālā.

Atbilstoši Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumiem aktuālās administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību un ciemu  robežas tiek uzturētas Adrešu reģistrā un ir pieejamas ikvienam Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv sadaļā "Valsts adrešu reģistrs" un Latvijas Atvērto datu portālā.

Administratīvo teritoriju robežas uz 2021. gada 1. jūliju ir publicētas Latvijas Atvērto datu portālā.