Apstrādes nolūks (mērķis) Pasūtījumu uzskaite un to izpildes procesa nodrošināšana un kontrole, Valsts zemes dienesta darbības dokumentēšana
Juridiskais pamats Valsts pārvaldes iekārtas likums
Grāmatvedības likums
Arhīvu likums
Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumi Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un citi ārējie normatīvie akti, kas nosaka attiecīgā pakalpojuma pieprasīšanu vai saņemšanu.

Datu apstrāde reģistrēta Datu valsts inspekcijā, reģistrācijas Nr.000435, apliecības numurs 002452.
Datu subjekts Klients vai tā pilnvarotā persona, klienta iesniegtajā dokumentā norādītā persona
Datu apjoms
  • vārds un uzvārds;
  • personas kods;
  • adrese;
  • tālruņa numurs;
  • elektroniskā pasta adrese.
Datu ieguves avots Iesniegums vai iesniegumam pievienots dokuments vai citas fiziskas un juridiskas personas
Datu saņēmēju kategorijas Jebkura persona, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem dati ir jāsniedz vai kurai ir tiesības saņemt datus
Datu glabāšanas laikposms Pastāvīgi, ilgstoši vai īslaicīgi atbilstoši lietu nomenklatūrai