Dienests pieņem elektroniskos dokumentus, kas atbilst Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" prasībām.  

Dienests elektroniski sagatavotos dokumentus pieņem:

 1. Izmantojot elektronisko pastu (e-pasta ziņojuma, tajā skaitā pievienoto datņu, kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 50 megabaitus);
 2. Iesniedzot USB zibatmiņas (flash), CD-R/RW vai DVD-R/RW datu nesējus.  

Dienests pieņem elektroniski sagatavotus dokumentus šādos datņu formātos:

 1. dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu – EDOC, ASiCE;
 2. nenoformētam tekstam – TXT; 
 3. noformētam tekstam - DOC, RTF; 
 4. strukturētam tekstam – XML; 
 5. elektroniskajām tabulām- XLS, CSV; 
 6. grafiskai informācijai - JPEG, TIFF vai PNG; 
 7. vektoru grafikai – DGN, SHP, DWG;
 8. portatīvā dokumenta formātam – PDF;
 9. arhivētiem datiem - RAR, ZIP. 

Ja Dienesta rīcībā esošā informācija nav pieejama elektroniski, Dienests to elektroniski neizsniedz.